እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190750
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1534
3787
18113
5145598
94808
128136
5190750

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:49

“ቆልዓ ብንኡሱ ቆርበት ብርሑሱ!”

here we go
selam new

ካልኣይ ክፋል

ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ በቢግዜኡ ዝተረኸቡ ሓደሽቲ ማዕድናት ሰብ ብፅሒት ኣካላት ብተናፀል ይኹን በውዳበ ናብ ዕዳጋ ዘቕርበለን ዝርበሕሉን ሓድሽ መፈፀሚ ኣዋጅ ኣተኣታትዩ ኣሎ። እቲ ኣብ ዝኸበሩ ማዕድናት መሰረት ዝገበረን መማረፂ ስራሕ ንዘይብሎም መናእሰይ     ተጠቃምነቶም ንምርግጋፅ ዝነጥፉ ዘለዉ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ዝምርሕሉን ዝጥየቅሉን ነጥቢ ዘነፀረ ምእኹል ሰነድ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ምድህሳስና ይዝከር። ናይ መወዳእታ መቀፀልትኡ ድማ እኒሆ።

ብመሰረት እቲ ሓዱሽ መምርሒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝኸበረ ማዕድናት ንምፍራይ ዝውደቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ከባቢ ዋላ ይምፅኡ ሕጋውያን ኮይኖም ተወዲቦም እንተመፂኦም ክተኣናገዱ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣብ ምፍራይ ዝኸበሩ ማዕድናት ዝውደቡ መናእሰይ፣ ፅጉማት መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮን ኣካል ጉድኣትን ዝምልምሉ ድማ ብብርኪ ጣብያ ኮሚቴ ተጣይሹ ከም ዝፍፀም ኣብቲ ሰነድ ግልፂ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ።

ብተወሳኺ እቲ መፈፀሚ ሰነድ ዘቕምጦ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ምፍራይ ዝኸበሩ ማዕድናት ዘሎ ስርዓት ኣወዳድባ ብሕጋዊ መንገዲ ንዝተወደቡ ክፋላት ሕብረተሰብ እምበር ብተናፀል ምፍራዪ ኣይፈቅድን። ብምዃኑ እውን 50 ሚኢታዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘረጋገፀ ካብ ክልቲኡ ፆታ 25 ኣባላት ዝሓዘ ኣብ ሓደ መፍረዪ ማሕበር ክውደቡ ዝጠልብ እዩ። ሕድሕድ ዝውደባ ማሕበራት ብቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ሕጋዊ ሰውነት ረኺበን ምስ ተወደባ ድማ ንሓደ መፍረይ ማሕበር ክሳብ ሓሙሽተ ሽሕ ሜትር  ካሬ ቦታ ዝዋሃብ ይኸውን። እቲ ንመፍረይቲ ማሕበራት ዝዋሃብ ቦታ ብጣብያ ኮሚቴ ዝዋሃብ ኮይኑ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ብዝግባእ ተኸሊሉ ንስፋሓት መሬቶም (ቦታኦም) ዝገልፅ መረጋገፂ ደብዳቤ (ምስክር ወረቐት) ክዋሃቦምን ካብ ብርሰት እናተኸላኸሉ ከልምዕዎን ከዓ የረድእ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ምፍራይ ማኣድን ዝተዋፈራ ማሕበራት ተጠቀምቲ ካብ ምግባር ሓሊፉ ክልልና ካብ ዘፈር ማዕድን ክትረኽቦ ዝግባእ እቶት ክትረክብ ልዑል ግደ ኣለዎ።  

ካብዚ ሓሊፉ እቲ መምርሒ መፈፀሚ ሰነድ መሰልን ግቡእን ብባህላዊ ኣገባብ መፍረይቲ ማኣድን ዝኾና ማሕበራት እውን ኣነፂሩ እዩ። ንኣብነት እውን ማኣድን መፍረይቲ ማሕበራት ካብ ዝምልከቶም ድጋፍ ወሃብቲ ኣካላት ድጋፍ ምሕታትን ምርካብን ከምኡ እውን ዝተዓደልዎ ቦታ ማኣድን እንተዘይሃልዩዎም ካልእ ተለዋጢ ናይ ስራሕ ቦታ ክሓቱን ክረኽቡን መሰል ከም ዘለዎም ብግልፂ ኣቐሚጡ እዩ። ብዘይካ እዚ ማሕበራት ዝተጠቐምሉ ቦታ ናብ ዝነበሮ ምምላስ፣ ዝምርሕሉ መተሓዳደሪ ደምቢ ምውፃእ፣ መንግስታዊ ሕግታት ኣኽቢርካ ምኻድ ዝብሉ ነጥብታት እተን ማሕበራት ክትግብሮኦ ዘለወን ተባሂሉ ኣብቲ ሰነድ ዝተቐመጠ ግቡአን እውን ኣሎ። ኣብ ዘይተዓደለካ (ዘይተውሃበካ) ቦታ ዘይምጥቃም፣ (ዘይምስራሕ) ናይ ሮያሊቲን መሬት ክራይን ክፍሊት ብእዋኑ ምፍፃም፣ ዝፈረየ ምህርቲ ንሕጋዊ ነጋዳይ ምሻጥን ቅብሊት ምቕባልን፣ ካብ ዝተረኸበ ኣታዊ 35 ምኢታዊ ብሽም ማሕበር ምዕቋር እውን በተን ማሕበራት ክፍፀሙ ዝተቐመጡ ግቡኣት እዮም።

መፍረይቲ ማሕበራት እውን ካብ ዝረኸበኦ ኣታዊ ብሽም እታ ማሕበርን ብውልቀን እናዓቖሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣድላይ ሓገዝ እናገበርካ ብውዳበ ይኹን ብውልቀ “ቢዝነስ ፕላን” ኣዳልዮም ናብ ካሊእ ዝመረፅዎ ስራሕ ክሰጋገሩን ክተኣሳሰሩን ኣለዎም። ኣብ ክሊ እዙይ ዘይሕጋዊ ዕዳጋን ፍርያትን ንምክትታል ይኹን ንምቁፅፃር ድማ ይሕግዝ። ንዝኸበሩ ማኣድናት ኣመልኪቱ ዝወሃብ ዓይነታት ፍቓድ ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓንቀፅ ሓሙሽተ ዓንቀፅ 11ን ብዝተደንገገ መሰረት ፍቓድ ዝዋሃብ ይኸውን። ኣዘዋወርትን ለኣኽትን ዝኸበሩ ማኣድናት ፍቓድ ዝወሃቦም ክቡር ማኣድን ንምግዛእ፣ ንምሻጥ፣ ንምሓዝ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምዝውዋርን ናብ ወፃእ ሃገር ንምልኣኽን ዝሓወሰ ኮይኑ ሰብ ሃፍቲ ዝሓዝዎም ዝኸበሩ ማኣድናት  ናብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣታዊ ምግባር ዘጠቓለለ ፍቓድ እዩ።

እቲ መፈፀሚ ሰነድ ድማ ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ግቡእ ዝምልከት ብኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓንቀፅ 18 ብዝተቐመጠ ናይ ሕጊ ማዕቐፍ ተፈፃሚ ይኸውን። ጥፍኣታት ዝምልከት ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 651/2001 ዓንቀፅ 27 ደንቢ ቁፅሪ 22/1996 ዓንቀፅ 7፣8፣9 ጥፍኣት ተባሂሎም ዝተቐመጡ ዘካተተ እዩ።

ብድምር እዚ ሓዱሽ መምርሒ መፈፀሚ ስራሕ ሰነድ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ዝሓዘ እዩ። ናይ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ስራሕን ሓላፍነትን ተጠቀምቲ ዝኾኑ ወገናትን ብኸመይ ክንቀሳቐሱ ከምዘለዎም ብዝርዝር ዘርኢ መምርሒ ብምዃኑ ድማ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ኣካላት ክርድእዎ ይግባእ። በቢዝሓዝናዮ ስራሕን ሓላፍነትን ኣቢልና ኣብ ዝኸበሩ  ማኣድናት ማዕረን ፍትሓውን ተጠቃምነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ኣብ እንገብሮ ፃዕሪ ጉዕዞ ህዳሰ ሃገርና ኣብ ምቅልጣፍ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010