እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5050027
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
124
2909
29141
4998067
82221
110388
5050027

Your IP: 54.198.78.121
2018-04-20 00:51

ውሻጠ ሓረስታይ ዝመልእ ዘፈር

here we go
selam new

ብሰብን ተፈጥሮን ተጎሳቚሉ፣ ልምዕነቱ ተገፊፉን ዕርቃኑ ወፂኡን ዝነበረ መሬት ትግራይ ህዝብን መንግስትን ብዝገብርዎ ዘለዉ ልዑል ስራሕቲ ምሕዋይ ተፈጥሮ ሎሚ ናብ ንቡር ይምለስ ብምህላዉ ጠሊ ዓቂቡ ሃፍቲ ዝሕለበሉ ፀጋ ይኸውን ኣሎ። ነብሲ ወከፍ ሓረስታይ ትግራይ ድርቂ ንምፅዋር ዘኽእሉ ኣማራፅታት ማይ እናወነነ እቲ ዝተዋህለለ ማይ ኣብ ልምዓት መስኖ ብምውዓል መነባብሮኡ እናመሓየሸ ድማ ይርከብ። ካብኡ ሓሊፉ ሃፍቲ ዘዋህልሉ ሓረስቶት እውን እናተበራኸቱ ይመፅኡ ኣለዉ። በዚ መዳይ መርኣያ ዝኾኑ ሓረስቶት ትግራይ ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ንሎሚ ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ጣብያ መድሃኔኣለም  ተመክሮ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ መሰረት ገይርና ዝዳህሰስናዮ ዛዕባ ክነቕርብ።

ጣብያ መድሃኔኣለም ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ዝሐሸ ልምዓት መስኖ ካብ ዘለወን ጣብያታት እታ ወረዳ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ። ጠቕላላ ተሓራሳይ መሬት እታ ጣብያ 1,658 ሄክታር እንትኸውን ካብዚ እቲ ¬¬1,338 ነጥቢ ሓሙሽተ ሄክታር መሬት ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል ኮይኑ ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ 1,112 ሄክታር መሬት ብመስኖ እናለምዐ ይርከብ። በዚ እውን 172 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1,364 መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ነበርቲ እታ ጣብያ ብሰብ ሞያ ሕርሻን ክኢላታት ልምዓት መስኖን ኣቢሉ በብእዋኑ ዝግበረሎም ደገፍን ክትትልን ኣብ ልምዓት መስኖ ዝነበሮም ድሑር ኣተሓሳስባ እናተቐረፈ ምውናን ኣማራፅታት ማይ ሓረስቶት እታ ጣብያ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ። ንኣብነት ካብቶም ተጠቀምቲ ልምዓት መስኖ ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት እቶም 900 ሓረስቶት ወነንቲ ሓደ ኣማራፂ፣ እቶም 264 ድማ ክልተን ልዕሊኡን ኣማራፅታት ማይ ኮይኖም ኣለዉ። በዚ እውን ኣብ ዓመት ክልተ ግዘን ልዕሊኡን ብምልማዕ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለኦም እወንታዊ ለውጢ እናምፅኡ ከምዝኾኑ ክኢላ ልምዓት መስኖ እታ ጣብያ ኣይተ ሃይለ ካሴ ይሕብሩ።

ሓረስታይ ሃፍታይ ኣዲሱ ካብቶም ኣብ ጣብያ መድሃኔኣለም መስኖ ብምጥቃም ናብርኦም ንምምሕያሽ ኣብ ፃዕሪ ዝርከቡ ሞዴል ሓረስቶት ሓደ እዮም። እቶም ሓረስታይ ቅድሚ ናብ ልምዓት መስኖ ምእታዎም መነባብርኦም ኣብ ዝናብ ክራማት ጥራሕ ዝተደረኸ ስለዝነበረ ናብሮኦም ዘመሓይሽሉ ዕድል ኣይረኸቡን። ድሕሪ 2003 ዓ/ም ግና ኣብ ጉጅለ ልምዓት ተወዲቦም ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ከምዝጀመሩ ይዛረቡ። ክኢላታት ልምዓት መስኖ እታ ወረዳ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሓረስታይ እናወረዱ ብዝገብርዎ ደገፍን ክትትልን ድማ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ እናዓበየ መፂኡ። ብመሰረት እዚ ሓደ ውልቀ ዒላ ማይ ብምኹዓት ዘለዎም ሰለስተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሄክታር መሬት ብመስኖ ምልማዕ ጀሚሮም። በዚ እውን ካብ እዋን ናብ እዋን እቶቶም እናዓበየ፣ መነባብሮኦም እናተመሓየሸ ክመፅእ ከምዝኸኣለ ሓረስታይ ሃፍታይ ገሊፆምልና። ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ ካልኣይ ዒላ ማይ ብምኹዓትን ክልተ ሞተራት ብምጥቃምን ክልተ ሄክታር መሬት ብትውፍርቲ ወሲኾም ኣብ ሓሙሽተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሄክታር መሬት ኣሕምልቲ፣ ሽጉርቲ፣ ዒልቦ፣ ምሽላ፣ ሩዝ፣ 150 ናብ ፍረ ዝበፅሑ ማንጎ፣ 180 ዘይትሁን 20 ኣራንሽን እናልምዑ ይርከቡ። ካብዚ በብዓመቱ ብማእኸላይ 130 ሽሕ ብር ኣታዊ ዝረኽቡ እንትኾኑ ነፍሲ ወከፎም ወርሓዊ 500 ብር ዝኽፈሎም ክልተ ወገናት ዕድል ስራሕ ፈጢሮም እዮም። ከምኡ እውን ካብ ፍርያት ልምዓት መስኖ ብዝረኸብዎ ኣታዊ ኣብ ከተማ ማይ ፀብሪ ልዕሊ 250 ሽሕ ብር ዝወደአ ሓሙሽተ ክፍሊ መንበሪ ገዛ ሰሪሖም ኣለዉ። ብዘይካ እዚ፣ 20 ከፍቲ፣ 30 ኣጣል ዘለወኦም እንትኾኑ 500 ሽሕ ብር ዝግመት ድምር ሃፍተ ገነት ከም ዝወነኑ እውን እቶም ሓረስታይ ይዛረቡ።

ኣብታ ወረዳ ምውናን ኣማራፅታት ማይ ንምጥንኻር ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ምህላዉ ድማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጅን ወረዳ ፀለምቲ መምህር ተስፋይ ገብረህይወት ይገልፁ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2009 ዓ.ም ብስሩዕ መስኖ 1,430፣ ብሓጋዚ መስኖ ድማ 500 ሄክታር መሬት  ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል ዓቕሚ ተፈጢሩ እዩ። ከምኡ እውን ኣብዚ ዓመት 80 ውልቀ ዒላታት፣ 50 ሓባር ዒላታት፣ ክልተ ዳይቨርሽናት (ጠለፋ)፣ ሽዱሽተ ቸክዳማትን ኣርባዕተ ኪሎ ሜትሮ ካናልን ንምስራሕ ተተሊሙ ክሳብ ትሸዓተ ወርሒ 55 ውልቀ ዒላታት፣ 35 ሓባር ዒላታት፣ ሓደ ቸክዳምን ሸውዓተ ኪሎ ሜትሮ ካናልን ተሰሪሖም እዮም። እቶም ዝተረፉ “ስትራክቸራት” ድማ ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት ከም ዝጠቓለሉ እዮም እቶም ሓላፊ ዘገንዝቡ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ሓረስቶት እታ ወረዳ “ኣማራፂ ማይ መፍረያይነት የዕቢ እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባ እናተፈጠረ ይመፅእ ኣሎ። ናይዚ መርኣዪ ኣብታ ወረዳ ካብ ዝርከቡ 26 ሽሕን 638 መሬት ዘለዎም መራሕቲ ስድራ እቶም 20 ሽሕን 38 መራሕቲ ስድራ ሓደ ኣማራፂ ማይ፣ 3,462 መራሕቲ ስድራ ድማ ወነንቲ ሰለስተን ልዕሊኡን ኣማራፅታት ማይ ብምዃን ረብሐኦም እናረጋገፁ ከም ዝርከቡ መምህር ተስፋይ የረድኡ።

ብድምር ልምዓት መስኖ ውሕሰነት ምግቢ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፉ ቁጠባዊ ዓቕሚ ሓረስቶት ኣብ ምዕባይ ልዑል ግደ ኣለዎ። ስለዝኾነ ልምዓት መስኖ ብምጥንኻር መፍረያይነት ሓረስቶት ክልልና ንምዕባይ ትኹረት ተዋሂብዎ ተጠናኺሩ ይቕፅል ኣሎ። እዚ እውን ብዙሓት ሓረስቶት ክልልና ኣማራፅታት ማይ ብምውናን ምህርቶም እናሰሰኑ ውሻጠኦም እናመልኡ ሰብ ሃፍቲ እናኾኑ እዮም። ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ጣብያ መድሃኔኣለም ዝረኸብናዮ ተመክሮ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ጋህዲ ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ካልኦት ሓረስቶት ክልልና እውን ነቲ ተመክሮ ክስዕብዎ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010