እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5050046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
143
2909
29160
4998067
82240
110388
5050046

Your IP: 54.198.78.121
2018-04-20 00:55

ተግባር ተኮር ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ

here we go
selam new

ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ሃገርና ከም ዘረድኦ፣ ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ዓ/ም ፈረንጂ ናብ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ክትፅንበር እንተኾይና ልምዓት ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምቕናስ ድኽነትን ወሳኒ ተራ ክፃወታ ትፅቢት ይግበር። በዚ ኣቢልካ ድማ ኣጠቓላሊ ነብሲ ወከፍ እቶት ዜጋታት ብምዕባይን ደኣንት ኣብ ሓፈሻዊ ሃገራዊ እቶት(GDP) ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ብምምሕያሽን ወሳኒ ተርኡ ክፃወት ከምዝግባእ ከም ኣንፈት ብንፁር ተቐሚጡ’ዩ። ብተወሳኺ ኩሉ ሓፋሽ ነቲ ኢኮኖሚ ብዝገብሮ ኣስተዋፅኦ መጠን በብደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ፍትሓዊ  ክፍፍል ሃፍቲ ክረጋገፅ ዝከኣል ድማ መደባት ልምዓት ደኣንት  ብዝግባእ እንተተዓዊቶም ጥራሕ ምዃኑ እውን እቲ ሰነድ ይሕብር።

ብመሰረት እዚ ልምዓት ደኣንት ንምዕዋት ዘኽእል ኩለመዳይን ዝተዋደደን ተግባር ተኮር ማዕቐፋት ስርዓት ደገፍ  ምዝርጋሕን ምትግባርን ግድን ይብል። ስለዝኾነ  ምስ ኣወሃህባ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ተኣሳሲሩ ኣርባዕቲኦም ፓኬጃት ክባሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ሞንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይን ምትእስሳርን እንታይ እዩ? በቶም ኣርባዕተ ፓኬጃት ተደጊፍካን በቒዕኻን ከመይ ኢኻ ተወዳዳሪ ክትከውን እትኽእል? ዝብል እቲ ፈፃሚ ኣካልን መሪሕን ብግቡእ ተገንዚቡ ንተግባራውነቶም ብፅንዓት ኣብ ምኻድ ክፍተታት ስለዘለዉ ነዞም ክፍተታት እዚኦም ንምፍታሕ ዝሕግዝን ግንዛበ ዘጠናኽርን ፅሑፍ ብከይዲ ስራሕ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ከምዝስዕብ ተዳልዩ ኣሎ።

ልምዓት ደኣንት ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኩሉ ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ብነብሲ ወከፍ ሰብ ዘተኣማምን ኣማራፂ እቶት ክህልዎ ንምግባር፣ እቶት ሕብረተሰብ ንምምሕያሸ፣ ድኽነት ንምቕናስን ፍትሓዊ ዝኾነ ክፍፍል ሃፍቲ ንክህልወን ዘኽእል ዘፈር እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ከተማታት ብፍላይ ድማ መናእሰይ   እቶት ዝረኽብሉ ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ክኣትዉ ብምግባር ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ኣብ ልምዓት ደኣንትን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ከተማታትን ብሙሉእ እምነትን ወነን ክወፍሩ ምግባር እዩ።

ንመናእሰይ ኩለመዳይ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ብምሃብን ፀገማቶም ብምፍታሕን ድኽነትን ስእነት ስራሕን ከተማታት ምቕራፍ የድሊ። ኣብ ደኣንት ዝተዋፈሩ መናእሰይ ብኣታሓሳስባ፣ ክእለትን ፍልጠትን፣ ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጅ፣ ኣብ ምሕደራ ሒሳብ፣ ምህዞ ስራሕን ምትእትታው ካይዘንን ዘለዉዎም ፀገማት ብምፍታሕ ብርኪ ዕቤት ደኣንትን ትሕዝቶ ትካልን መሰረት ዝገበረ ደገፍ ምሃብ ወሳኒ ግደ ኣለዎ። በዚ ዝመፀ ውፅኢት ሞዴላት ጉጅለታት ልምዓት፣  ኢንተርፕራይዛትን ኔትዎርክታትን  ብምፍጣር፣ ናይ ምስፋሕ ስትራተጂ ብምዕዋትን ዝተማለአ ተግባር ተኮር ስልጠና ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ብምሃብን ካብ ዘለውዎ ብርኪ ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ብርኪ ደኣንት ክሰጋገሩ ክግበር ኣለዎ።

ዕብየት ደኣንት ብምርግጋፅ ልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ምፍጣር፣ ልምዓታዊ ሰራዊት ደኣንት ብምህናፅ ኣብ ከተማታት ኣካብነት ክራይ ፓለቲካል ኢኮኖሚ ካብ ሱሩ ብምምሓው ልምዓታዊ ፓለቲካል ኢኮኖሚ ምህናፅ ሓደ ሜላ መቃለሲ እዩ። ነዚ ንምግባር ፀገማት ኢንተርፕራይዛት ብምፍላይ ኣብ ድሌት ዝተመስረተ ዝተማልአ ሓበሬታ ምውዳብ፣ ስልጠናን ምኽርን ምሃብ፣ ልምዓት ቴክኖሎጂ ምጥንኻር፣ ሓበሬታ ስርዓት ዕዳጋ ምሃብ፣ ብሉፃት ተሞክሮታት ብምፍላይን ብምፅሟቕን /ብምቕማርን/ ምትሕልላፍን /ምስፋሕን/ ዝሓዘ ማዕቀፍ ድጋፍ ብእርይ ቁፅር ተግባራዊ ምግባር የድሊ።

እንታይነት ተግባር ተኮር ማዕቐፋት ስልጠና

ተግባር ተኮር ማዕቐፋት ስልጠና ብመሰረት ዝተቐመጡ ኣንፈታት ደገፍ ንደኣንት ኣብ ክእለትን ፍልጠትን፣ ኣብ ቴክኖሎጂን እታዎታትን፣ ኣብ ምሕደራ ሒሳብን ምህዞ ስራሕን /ኢንተርፕርነርሽፕ/ ከምኡውን ኣብ ካይዘን ዘለዎም ክፍተት ብዝግባእ ዘነፅር መስርሕ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ድሌት ዝተመስረተን ነቲ ክፍተት ዝመልእ ካብ ሃገራዊ ስታንዳርድ ሞያ /EOS/ ዝብገስ መሰልጠኒ ማንዋል/ሞጁል/ ኣዳሊኻ ብርኪ ዕቤትን ትሕዝቶ ትካልን መሰረት ብምግባር ዝተማለአ ስልጠናን ደገፍን ብምሃብ ብቑዓትን ኣብ ዕዳጋ ተወዳደርትን ክኾኑ ክግበር ኣለዎ።

ነዚ ንምግባር ፈለማ ብብርኪ ኣተሓሳስባ ድልው ዘግብር መስርሕ ስልጠና ክወሃብ ኣለዎ። ኣብዚ ዝወሃብ ስልጠና ኣብ ክእለት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣተሓሳስባ ዝረኣዩ ፀገማት ብሰፊሑ ዝፈትሕ’ውን ይኸውን:: ብመሰረት እዚ ኣብ ኩሎም ዘርፍታትን ኣብ ሽድሽቲኦም ብርኪ ዕቤትን ንዝተዋፈሩ ደኣንት መድረኻት እናዳለኻ ስልጠናታትን ኦሬንቴሽንን ምሃብ ከድሊ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣመራርሓ ጉጅለ ልምዓት፣ ኔትዎርክን መንቀሳቐስትን ብዘጠናኽር መልክዑ ምትሕልላፍ ተሞክሮን ልምዲ ዝቐስምሉ መስርሕ ከካትት ይግባእ። ብዓብይኡ ድማ “ሰሪሐ ክልወጥ እየ” ዝብል ኣተሓሳስባ ዝወነኑ ደኣንት ብምፍጣር፣ ብዛዕባ  ኣወዳድባን ጥቕምን ውዳበ ፈሊጦም ዕላማን ጥቕምን ልቓሕን ዕቋርን ከም ባህሊ ክወስድ ምግባር የድሊ።

ብመሰረት እዚ ደኣንት ኣብ ዕዳጋ ተወዳደርቲ ክኾኑ  ዘኽእሎም ኣብ ክእለትን ፍልጠትን ዘለዎም ክፍተታት ነቒስካ ብምውፃእን ብምፍላይን እቶም ክፍተታት ንምምላእ ዘኽእሉ ስራሕቲ ዓቕሚ ምዕባይ ክካየዱ ኣለዎም። ቴክኒካል ክእለት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ኣወሃህባ ደገፍ ብመሰረት ድልየት እቲ ግልጋሎት ተቐባሊ በቲ ደገፍ ዝህብ በዓል ሞያ እቶም ክፍተታት ይንፀሩ።  ካብኡ ቀፂሉ ምስ ብቕዓት ኣሃድን ዝርዝር ስራሕትን ብምዝማድ እቶም ክፍተታት ብምምላእን ብቕዓቶም ብምዘና ክረጋገፅ ብምግባርን ዝፍፀም ይኸውን።

 መስርሕ ገምጋም ሰልጠንቲ ኢንተርፕራይዛት

ሰልጠንቲ ኢንተርፕራይዛት ፕሮግራም ስልጠና እንትጅመር ዝነበሮም ተበግሶ ንምፍላጥ ዝተፈላለዩ መሕትታት ብቓል ወይ ብፅሑፍ ብምቕራብ ይፍፀም። ካብቶም መሕትታት ብዝርከቡ ግብረ መልስታት ጌርካ እቲ ኣወሃህባ ስልጠና ቀፃሊ ምምሕያሽ ክግበረሉ ይግባእ።

እቲ ዝወሃብ ስልጠና ከከም ዘፈር እቲ ስራሕ ዝፈላለ ዋላ እኳ እንተኾነ ብድምር ግን ሓደ እታወት ብቐሊሉ ኣብ ዕዳጋ ክውዕል ናብ ዝኽእል ምህርቲ ንምልዋጥ ዝተፈላለዩ ናውቲ፣ እታዎታት፣ መሳርሒታትን ማሽነሪታትን ዝምልከት ኣፍልጦ ክውንኑ ይግበር። ምስዚ ተኣሳሲሩ ብቕዓትን ሞያዊ መሃዛይነትን፣ ዘድሃበ ስልጠና ይወሃቦም። ኣብ ተግባራዊ ስራሕ ድማ ምጥቃም ዘበናዊ ኣሰራርሓታት፣ ቴክኒካት ብኔትወርክ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን፣ ሰነዳውን (Documents/፣ ዘበናዊ ስታንዳርድታት፣ ዲዛይናት፣ ዝተሰነዱ ግልጋሎት፣ መለክዕታትን ስፐስፊኬሽንን ወዘተ ክፍልታት ዘጠቓለለ ስሩዕ ስልጠና ወሲዶም ናብ ተግባር ይኣትዉ።

ብድሕሪ እዚ በቲ ዝተዛዘመ ስልጠና ሰልጠንቲ ኢንተርፕራይዛት ዝተመለአሎም ክፍተታት ክእለት ናብ ተግባር ዘሽረፍዎ ምዃኖም ምርግጋፅ የድሊ። ሰልጠንቲ ኢንተርፕራይዛት ዝተውሃቦም ስልጠና ብምትግባሮም ምኽንያት ኣብቲ ትካል ብመንፅር መፍረይነት ዝመፀ ለውጢ ክልካዕ ኣለዎ። እቲ ገምጋም ነቲ ቅድም ኢሉ ዝተነፀረ ክፍተት ክእለት ቅድሚ ምምልኡ ዝነበረ ውፅኢትን ዓቕምን  መፍረይነትን ድሕሪ ስልጠና ምስዝመፀ መፍረይነትን ውፅኢትን ብምንፅፃር ዝመፀ ለውጢ ዝልካዕ ይኸውን።

ብመሰረት እዚ ኩሎም ዘርፍታት ንዝተዋፈሩ ደኣንት ብርኪ ዕቤትን ትሕዝቶ ትካልን ኣብ ግምት ብምእታው  ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሓደሽቲ ቴክኖሎጅታትን/ እታዎታትን መሳርሕን ኣቑሑትን እኹል ፍልጠት ክሕዝ ምግባር እዩ። ከምኡውን ከከም ብርኪ ዕብየቶም ብደኣንት ዝተነፀሩ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት መማረፅታት ብምትእልላሽ ብመንፅር መፍረይነት፣ ፅርየት ምህርቲ፣ ኣጠቓቕማ ጉልበትን  ወፃእን ብምግምጋም  እቲ ዝተነፀረ/ዝተጠለበ ቴክኖሎጂ ንደኣንት ብርኪ ዕብየቶም መሰረት ብምግባር ምምላእ ማለት እዩ።

ንግዲ አመራርሓ ስራሕ /ኢንተርፕርነርሽፕ/ ሰባት ኣእምሮኦም ተጠቒሞም ሓደሽቲ ናይ መማሓየሺ ሓሳባት ብምምንጫው ንባዕሎምን ንካልኦትን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዘብቀዖም /ዘኽእሎም/ ናይ ክእለት፣ ፍልጠትን ኣተሓሳስባን ድልውነት ምህላው ማለት እዩ። ብመሰረት እዚ ንደቀቕትን አናእሽተይን ንግዲ ትካላት መዋፃኣይ ዝኾነ ስራሕ ንግዲ ብምምራፅን፣ ብምጥያሽን ኣብ ምትላም፣ ምውዳብ፣ ምትሕብባርን ምቁፅፃርን ውፅኢታዊ ንክኾኑ ዝወሃብ ስልጠና እዩ። እቲ ስልጠና ንደኣንት ብኢንተርፕሩነርሽፕ፣ ስርዓት ዘበናዊ ፋይናንስ፣ ፀገማት ዕዳጋ ንምቅላል ዘኽእል  ግልጋሎት ምኽርን ደገፍን ብምሃብ ቀፃላይ ብቕዓት ደኣንት ንምርግጋፅ ምስ ዓዲ ውሽጥን ወፃእን ተወዳዳራይነቶም ንምምዕባል ዘኽእል ውፅኢት ብዘመዝግብ መልክዑ ይፍፀም። ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ዘለዎም ናይ አተሓሳስባ፣ ፍልጠትን ክእለትን ዘዕብይን ብእወንታዊ መልኩዑ ናይ ባህርን አሰራርሓን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ስልጠና ብምሃብ ፅሬትን መፍረይነትን ብቐፃልነት ንምምሕያሽን  ስራሕቲ ፈጠራ ንምብርትታዕን ኣብ ዝተዋፈርሉ ስራሕ ብምውሳኽ  እቶቶም ንምዕባይ ብርኪ ዕብየት ደኣንት መሰረት ዝገበረ ደገፍ ክወሃብ ይግባእ።

ካብዚ ብተወሳኺ ብመሰረት ዝርዝር ኣፈፃፅማ  ማእቀፍ ስልጠና ደኣንት ኢንተርፕራይዛት /ደኣንት/ ብዛዕባ  ካይዘን እኹል ግንዛበ ፈጢሮም ኣብ ስራሕ ቦቶኦም ዘለዎምን ከጋጥሞም ዝኽእልን ፅሬትን መፍረይነትን ምጉዳል፣ ናይ ሃፍቲ ብኽነት ምቕናስ ንመፍረያይነት ዘላቒ መፍትሒ ከምፅኡ ዝኽእሉ ፍልስፍና ካይዘን ብምትግባር  ምህርቲ ፅሬቶም ዘመሓይሽሉ፣ ሃፍቲ ብኽነት ዘወግድሉን ዓቕሚ መፍረያይነት ዘዕብይሉን ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ስልጠና ምሃብ የድሊ::

ብድምር ኤጀንሲ ልምዓት ኢንዳስትርን ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ከተማታትን፣ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ዝርዝር ኣፈፃፅምኡ ብሰፊሑ ብሰነድ ኣዳልይዎ ኣሎ። እቲ ሰነድ ንዜጋታት ማዕረ ተጠቃሚ ዝገብር ተግባር ተኮር ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ኢንዳስትሪ ብዕምቆት ብምርዳእ መናእሰይ ኣብ ደኣንት ዘለዎም ተረባሓይነት ክዓቢ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010