እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1510
3787
18089
5145598
94784
128136
5190726

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:43

ዝተመሓየሸ ኣዋጅ መንግስታዊ ዕደጋ

here we go
selam new

ሳልሳይ ክፋል

መምርሒ ዕደጋ ቁፅሪ 04/2007 ዓንቀፅ 11 ከም ዝሕብሮ፣ ዓመታዊ ትልሚ ዕደጋ ካብ ተጠቀምቲ ዝተኣከበ ድልየትን ካብ መፅናዕቲ ዕዳጋ ብዝተረኸበ መረዳእታን ክውደብን ክጥመርን ኣለዎ። ፈለማ ብባህሪኦም ኣብ ሓደ ዝጥመሩ ጠለባት ዘፈር መሰረት ዝገበረ ፓኬጅ ክዳለወሎም ብምግባር ፓኬጅ ቁፅሪ ክንፀርን ንዕደጋ ዘድሊ በጀት ክቕመጥን ይግባእ። ዕደጋ ዝፍፀመሉ ግዘ ንምውሳን ድልየት ተጠቀምቲ፣ ኩነታት ዕደጋ፣ ዓይነት እንፍፅሞ ዕደጋን ዝነበረና ተመክሮን ኣብ ግምት ብምእታው ሰነድ ጨረታ ዝዳለወሉ፣ ጨረታ ኣብ ኣየር ዝፀንሐሉ ብንፁር ክቕመጥ ግድን ይኸውን። ብተመሳሳሊ ጨረታ ዝኽፈተሉን ገምጋም ጨረታ ዝካየደሉን፣ ሰዓራይ ዝግለፀሉ፣ ውዕሊ ዝእሰረሉን ርኽክብ ዝፍፀመሉን ንፁር ግዘ ክቕመጥ ኣለዎ። ብተወሳኺ ምድብ ቁፅሪ ዕደጋ ምሃብ፣ ሓፂር መግለፂ ምድላው፣ መጠን ዕደጋ ምንፃር፣ መዐቀኒ እቲ ንብረት ምግላፅ፣ ዕደጋ ንምፍፃም ዝውሰዱ ዋና ዋና ተግባራትን ዝፍፀመሉ እዋንን ብዝርዝር ክሕዝ ይግባእ፣ ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ ምቕራብና ይዝከር። መቐፀልታኡ ድማ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣብቲ መምርሒ ካብ ዝሰፈሩ ጉዳያት፣ ኣፈፃፅማ ግልፂ ጨረታ ውሽጢ ዓዲ ሓደ እዩ። እዚ ድማ ቤት ዕዮ ብተሳትፎ ውሽጢ ዓዲ ተጫረትቲ ዘድልዮ ዕደጋ ምምላእ ከም ዝኽእል እንተረጋግፅን እቲ ዕደጋ ኣብቲ መምርሒ ዓንቀፅ 52 ንዓለም ለኸ ጨረታ ካብ ዝተፈቐደ መጠን ገንዘብ ዘይበልፅ እንትኸውንን በዚ ኣገባብ ይፍፀም። ኣብቲ መምርሒ ዓንቀፅ 52 ንኡስ ዓንቀፅ ክልተ ከም ዝተገለፀ እቲ ምህርቲ ወይ ግልጋሎት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዝርከብ ብምዃኑ ወይ ብውሽጢ ዓዲ ግልፂ ጨረታ ምፍፃሙ ዝሐሸ ምዃኑ እንትእመነሉ ብውሳነ ላዕለዋይ ሓላፊ ፀዲቑ ብውሽጢ ዓዲ ግልፂ ጨረታ ክፍፀም ይኽእል። 

ብመሰረት መምርሒ ዕደጋ ኣቑሑትን ግልጋሎትን ቑፅሪ 04/2007 ዓ/ም ኣብያተ ዕዮ መፀዋዕታ ጨረታ እኹል በዝሒ ዘለዎም ተወዳደርቲ ኣብቲ ጨረታ ንክሳተፉ ንምግባር ዝከኣል ሰፊሕ ሽፋን ብዘለዎ ጋዜጣ፣ ሬድዮ ወይ ቴሌቭዥን እንተነኣሰ ንሓደ ግዘ ክጋዋሕ ኣለዎ። ብብርኪ ወረዳ ወይ ከተማ ዝልጠፍ ምልክታ ጨረታ ኣብቲ ወረዳ ወይ ከተማ እኹል ቀረብ ምህላዉ ዝተረጋገፀን ካብ ብር 200 ሽሕ ዘይበልፅ ዋጋ ዘለዎን ክኸውን ይግባእ። ብብርኪ ክልል ዝጋዋሕ መፀዋዕታ ጨረታ ድማ ካብ ብር ክልተ ሚልዮንን 500 ሽሕን ዘይበልፅን እኹላት መቕረብቲ ዘለዉዎን ኮይኑ ሃገራዊ ሽፋን ብዘለዎም ማዕኸናት ዜና ምቅልሑ ግልፅን ኣሳታፍን ከምዝኸውን ቤት ዕዮ እንትኣምን ሃገራዊ ሽፋን ብዘለዎም ማዕኸናት ዜና ክቃላሕ ይኽእል። ልዕሊ ብር ክልተ ሚልዮንን 500 ሽሕን ዋጋ ዘለዎም ዕደጋታት ንምፍፃም ሃገራዊ ሽፋን ብዘለዎም ማዕኸናት ዜና ክቃላሕ ኣለዎ።

እቲ ካልእ ምልክታ ጨረታ ዕደጋ ስራሕቲ ዘፈር ኮንስትራክሽን ዝምልከት እዩ። እዚ ድማ ኣብ መምርሒ ዕደጋ ስራሕቲ ዘፈር ኮንስትራክሽን ቁፅሪ 03/2007 ብንፁር ተቐሚጡ ይርከብ። ብመሰረት እዚ ብብርኪ ክልል ንዝካየድ ምልክታ ጨረታ ክልላዊ ሽፋን ብዘለዎም ጋዜጣ፣ ሬድዮ ወይ ቴሌቭዥን ዝጋዋሕ መፀዋዕታ ጨረታ ኣብቲ ክልል እኹል መቕረባይ ምህላዉ ዝተረጋገፀን ካብ ብር 25 ሚልዮን ዘይበልፅ ዋጋ ዘለዎን ዕዳጋ ክኸውን ይግባእ። ሃገራዊ ሽፋን ብዘለዎ ጋዜጣ፣ ብሬድዮ ወይ ብቴሌቭዥን ዝጋዋሕ መፀዋዕታ ጨረታ ካብ ብር 25 ሚልዮንን ሓደን ክሳብ ሓደ ምኢቲ ሚልዮን ይኸውን። ልዕሊ ብር ሓደ ምኢቲ ሚልዮን ዘለዎም ስራሕቲ ዘፈር ኮንስትራክሽንን ንልዕሊ ሓሙሽተ ሚልዮን ዝኸውን ግልጋሎት ምኽርን እንትኸውን ዓለምለኻዊ ሽፋን ብዘለዎም ማዕኸናት ዜና ክቃላሕ ይግበር።

ብመሰረት መምርሒ ምትእስሳር ዕዳጋ ደኣንት ቑፅሪ 05/2008 ዝቃላሕ ምልክታ ጨረታ ኣብቲ መምርሒ ዓንቀፅ 15 ሜላ ግልፂ ጨረታ መዋህለሊ መበገሲ ካፒታል ኣብ ኣየር ዝፀንሐሉ ግዘ ዓሰርተ ተኸታተልቲ መዓልቲ እዩ። ኮይኑ ግና ቤት ዕዮ መዓልቲ ምውሳኽ ኣድላዪ እዩ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ግዘ ጨረታ ኣብ ኣየር ዝፀንሐሉ ግዘ ክውስኽ ከምዝኽእል ይድንግግ። ጨረታ ዝልጠፈሎም ቦታታት ድማ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ደኣንት፣ ትልምን ፋይናንስን ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትርን ኮይኑ ክንዲ ዝተኽኣለ ኣብቲ ወረዳ ወይ ከተማ ዝርከቡ ጉጅለታት ልምዓት ጥራሕ ተሳተፍቲ ይኾኑ።

ኣብቲ መምርሒ ዓንቀፅ 21 ብመሰረት ዝተደንገገ ካብ ደኣንት ዝፍፀም ግልፂ ጨረታ በዚ ዝስዕብ መንገዲ ዝፍፀም ይኸውን። ኣብያተ ዕዮ ኣብ ዕደጋ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ንብርኪ ሸሞንተ ዝምጥን ዋጋ ዘለዎም ዕደጋታት ኣብ ዝፍፅምሉ ግዘ ክልላዊ ሽፋን ብዘለዎ ሚድያ ክቃላሕ ብምግባር ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ክሳተፉ ይዕድሙ። ካብ ስራሕቲ ዘፈር ኮንስትራክሽን ወፃእ ኣብ ዘለዉ ካልኦት ዘፈራት ብክልላዊ ሽፋን ዝፍፀም ዕደጋ ልዕሊ ብር ሓደ ሚልዮን ዋጋ ዘለዎም ዕደጋታት ይኾኑ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ቤት ዕዮ ንደረጃታት ትሽዓተ፣ ዓሰርተን 11ን ዝምጥን ዋጋ ዘለዎም ዕደጋታት ኣብ ዝፍፅምሉ ግዘ ድማ ኣብ ወረዳኦም ወይ ከተማኦም ህዝቢ ኣብ ዝሪኦን ዝግልገለሉን ቦታ፣ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ልምዓት ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ፣ ኮንስትራክሽንን መንገድን መጓዓዝያን ብምልጣፍ ዝፍፀም ዕደጋ እዩ። ኣብቲ ወረዳ ወይ ከተማ ነቲ ስራሕ ዝምጥኑ ደረጃ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ  እንተዘይሃልዮም ወይ ከዓ ክልተ ግዘ ጨረታ ወፂኡ ዋጋ ዝተጋነነ እንተኾይኑ ክልላዊ ሽፋን ግልፂ ጨረታ ወፂኡ ንዝምጥኖም ብርኪ ትሽዓተ፣ 10ን 11ን ደኣንት ክተኣሳሰሩ ብምግባር ዝፍፀም ይኸውን።

ካብ ስራሕቲ ዘፈር ኮንስትራክሽን ወፃእ ትሕቲ ብር ሓደ ሚልዮን ዋጋ ዘለዎም ካልኦት ዘፈራት ዕደጋ ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ ክልተ ብመሰረት ዝተቐመጠ ይፍፀም። ኣብ ወረዳኡ/ከተማኡ ደረጃ ትሽዓተ፣ 10ን 11ን እንተዘይሃልዮም ብግልፂ ጨረታ ንደረጃ ሸሞንተ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ክወሃብ ዝኽእል ኮይኑ ደረጃ ሸሞንተ እንተዘይሃልዮም ግና ንደረጃ ትሽዓተ፣ 10ን 11ን ምሃብ ኣይከኣልን። ንደረጃ 10 ተኪኦም ዝሰርሑ ደረጃ ትሽዓተ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ እንተዘይሃልዮም ብደረጃ ሸሞንተ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ዝስራሕ ይኸውን። ሓደ ደኣንት ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዝተፈላለዩ ከተማታት ወይ ወረዳታት ኣብ ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ስራሕቲ ፕሮጀክትታት ጨረታ ተወዳዲሩ እንተስዒሩ ኣብ ሓዲኡ መሪፁ ዕዳጋ ይተኣሳሰር። ኣብቲ ዘይመረፆ ስራሕ ወይ ፕሮጀክት ኣትሒዝዎ ዝነበረ መኽበሪ ጨረታ ድማ ብዘይ ቅፅዓት ይምለስ።

ካልእ ኣብቲ መምርሒ ዝሰፈረ ከይዲ ኣፈፃፅማ ምልክታ ጨረታ እንትኸውን እንተነኣሰ እዞም ዝስዕቡ መሰረታዊ ሓሳባት ክሕዝ ኣለዎ። ንሳቶም እውን ሓፂርን ዘየሻሚ መልእኽቲ ዘሕልፍን ክኸውን ይግባእ። ከምኡ እውን ሽምን ኣድራሻን መፀዋዕታ ጨረታ ዘቃልሐ ቤት ዕዮ፣ ቤት ዕዮ ብምሉእ ወይ ብኽፋል ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰል ዘለዎ ምዃኑ፣ ዓይነት ዝቐርብ ኣቕሓ፣ በዝሕን ርኽክብ ዝፍፀመሉ ቦታን ከካትት ግድን ይኸውን። ብተወሳኺ ዓይነት ግልጋሎትን ግልጋሎት ዝወሃበሉ ቦታን፣ ኣብ ጨረታ ንምስታፍ ተጫረትቲ ከማልእዎ ዝግባእ ቅድመ ኩነት፣ ሰነድ ጨረታ ዝርከበሉ ወይ ዝሽየጠሉ ንፁር ቦታ ብንፁር ክገልፅ ኣለዎ። ሰነድ ጨረታ ዝሽየጠሉ ዕለትን ስዓትን፣ ሰነድ ጨረታ ንምዕዳግ ክኽፈል ዝግባእ ዋጋን ዓቐን ውሕስና መኽበሪ ጨረታን፣ ሰነድ ጨረታ ንምዕዳግ ዝኽፈል ዋጋ ብናይ መን ሃገር ከምዝኽፈልን፣ ሜላ ኣከፋፍላ፣ ሰነድ ጨረታ ኣታዊ ዝግበረሉ ቦታ፣ ዝቐርበሉ መወዳእታ መዓልትን ስዓትን ብዝርዝር ክቕመጡ ይግባእ።

ስሩዕ ሰነድ ጨረታ ማለት ኣብ መንጎ ዕደጋ ዝፍፅም ቤት ዕዮን መቕረብትን ከም ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ። እዚ ድማ ፍትሓውነትን ግልፅነትን ዘስፍን፣ ሰነድ ጨረታ ንምድላው ዝወስዶ ግዘ ዝቑጥብን ዓርሰ እምነት መቕረብቲ ዘዕብን ሰነድ እዩ። ስሩዓት ሰነዳት ጨረታ ከም ዓይነትን ባህርያትን ዝፍፀሙ ዕደጋታት ዝተፈላለዩ እንትኾኑ ብበዝሒ እንጥቀመሎም ዓይነታት ከዓ ክልላዊ፣ ሃገራውን ዓለም ለኻውን እዮም። እዚኦም ድማ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን፣ ዕደጋ ኣቑሑት፣ ግልጋሎት ምኽርን ካልኦት ግልጋሎታትን ክከፋፈሉ ይኽእሉ። ከምኡ እውን ኣብ ኣፈፃፅማ ዕደጋ ኣቑሑት መፃሕፍቲ፣ መድሓኒትን ፍሉይ ዕደጋ መርበብ ሓበሬታን (ኣይ ሲ ቲ) ተባሂሎም ክምቀሉ ዝኽእሉ እንትኾኑ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኣብ ዝፍፅምዎ ዕደጋ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ዘዳለዎ ስሩዕ ሰነድ ጨረታ ክጥቀሙ ይግባእ። እተን ኣብያተ ዕዮ ዘዳለወኦ ሰነድ ጨረታ ድማ ከም ዝስዕብ ክኸውን ኣለዎ።

ኣብያተ ዕዮ ሰነድ ጨረታ ኣብ ዘዳልዋሉ እዋን ብቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ካብ ዝተዳለወ ስሩዕ ሰነድ ጨረታ ውሽጢ ኣብ መምርሒ ተጫረትቲን ሓፈሻዊ ኩነታት ውዕልን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይገበራ ኣብ ካልኦት ክፍልታት ከም ዓይነትን ባህርያትን እቲ ዕደጋ ከም ኣድላይነቱ ሰነድ ከዳልዋ ኣለወን። ሰነድ ጨረታ ብዋናነት ብንኡስ ከይዲ ስራሕ ዕደጋ ወይ ብኮሚቴ ዝዳሎ ኮይኑ ብኮሚቴ ኣፅዳቒ ጨረታ ዝፀድቕ ዝኾነ ይኹን ዕደጋ ሰነድ ጨረታ ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምውዓሉ ብኣፅዳቒ ኮሚቴ ጨረታ ወይ መተሓባበሪ ተቐባልነት ዝረኸበ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መምርሒ ቁፅሪ 05/2008 ዓንቀፅ 24 ደኣንት ማሕበራት ኣብ ዘሳተፉሎም ጨረታታት በዚ ዝስዕብ መንገዲ ክኸውን ይድንግግ። ቤት ዕዮ ቀሊልን ብዓቕሚ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ንምስራሕ ዘየፀግምን ሰነድ ጨረታ ከዳልዉ ኣለዎም። ኣብያተ ዕዮ ሰነድ ጨረታ ኣብ ዘዳልውሉ እዋን ግልፂ መምርሒ፣ መለከዕታትን ገምጋምን ከቐምጡ ይግባእ። እቶም ዝተዳለዉ መለከዕታት ገምጋም ጨረታ ድማ ንኩሎም ኣብቲ ውድድር ዝሳተፉ ደኣንት ብማዕረ ተፈፃምነት ክህልዎም ይድንግግ።

ሕገ መንግስቲ ፌዴራላዊ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጰያ ዓንቀዕ 12 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ፣ ኣሰራርሓ መንግስቲ ንህዝቢ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ክሳለጥ ከም ዘለዎ ይድንግግ። ነዚ እውን እዩ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን እዛ ሃገር ዝመሓደረሎም ንፁራት ኣዋጃት፣ ደንብታት፣ መምርሕታትን “ሪፎርም”ታትን ፋይናንስ ተዳልዮም ኣብ ተግባር ዝርከቡ። ከከም ኣድላይነቶም እናተርኣየ ድማ በብእዋኑ ምምሕያሽ ይግበረሎም ኣሎ። መንግስታዊ ዕደጋ ንብረት ከዓ ካብቶም በብእዋኑ እናተመሓየሹ ኣብ ስራሕ ዝውዕሉ ዘለዉ ሓደ እዩ። እቶም ዝተመሓየሹ ኣዋጃትን መምርሕታትን መንግስታዊ ዕደጋ ህዝቢ ክፈልጦምን ብዝግባእ ክጭብጦምን ድማ ግድን ይኸውን። ካብዚ ኣምር ብምብጋስ ኣፈፃፅማ ግልፂ ጨረታ፣ ምልክታ ግልፂ ጨረታ ውሽጢ ዓዲ፣ እንታይነት ሰነድ ጨረታን ካልኦትን ብዝርዝር ኣቕሪብና። ኣብ ዝቕፅል ድማ ጨረታ ኣብ ኣየር(ፈነወ) ዝፀንሐሉ ግዘ፣ መሸጣ ሰነድ ጨረታ፣ ኣቀራርባ ወካሊ መርኣያን ካልኦትን ክንርእይ ኢና።        


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010