እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5050059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
156
2909
29173
4998067
82253
110388
5050059

Your IP: 54.198.78.121
2018-04-20 00:58

ርችት ሰላም ዝወላዕናላ ዕለት

here we go
selam new

በዓል 20 ጉምበት ዓመት መፀ ብዝደመቐ ኩነታት እነኽብራን እንዝክራን ብዘይምኽንያት ኣይኮነን። ኩሉሻዕ ብዝለዓለ ክብርን ሞጐስን ተቐቢልና እነድምቓ ካብ ናይ ባዕልና ወድዓዊ ኩነታት ተበጊስና ኢና። ምኽንያቱ 20 ጉምበት መዓልቲ ሰላምና፣ ዲሞክራሲና፣ ልምዓትና ዝተግሃደላ፣ ካብ ዘበነ ፀልማት ናብ ካልእ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝተሰጋገርናላ ዕለት ስለዝኾነት ክነኽብራ ጥራሕ እንተይኮነስ ክንዕቅባ ግዴታ ኣለና። 20 ጉምበት 1983 ዓ/ም እቲ ነዛ ሃገር ናብ ድንቁርናን ድሕረትን ተመላሊኡ ጉዕዞ ቁልቁለት ዝወርድ ዝነበረ ፀረ ሰላምን ልምዓትን ዝነበረ ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ብዝተናወሐ ናይ ገጠር ዕጥቂ ቃልሲ ብቕልፅም ህዝብታት ሃገርና ሓመድ ድበ ዝኣተወላ ታሪኻዊት ዕለት እያ። ምዕራፍ ኵናት ዓፂና ናብ ሓዱሽን ተቐፃፃልን ናይ ልምዓት መድረኽ ዝተሰጋገርናላ፣ ካብ ኵናትን ጥፍኣትን ወፂና ናይ ሰላም ርችት ዝተኮስናላ ዕለት እታ ዓመት መፀ ብዝለዓለ ድምቀት እነኽብራ ዕለተ ጉምበት እያ።

      

ኢትዮጵያ ኣትያቶ ካብዝነበረት መወዳእታ ዘይብሉ ኵናት ተናጊፋ፣ ሓዱሽ ጐደና ሰላም፣ ልምዓትን ዴሞክራስን ምጅማራ ጥራሕ እንተይኮነስ ንኻልኦት ህዝብታትን ሃገራትን መርኣያ ሰላምን ልምዓትን ኮይና ናብ ቅድሚ ዓለም ክትወፅእ ዝኻኣለት ብሕታዊት ሃገር እውን እያ። ንዘበናት ፅግዕተኛ ገይርዋ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ምሕደራ ስርዓታት ቀንጢጣ ብምድርባይ፣ ሓዱሽ ብዙሃነት ዘተኣናገደ፣ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰል ዜጋታት ብተግባር ዘግሃደ፣ ተሳተፍነትን ተጠቃምነትን ህዝቢ ዘረጋገፀ ሕገ-መንግስቲ ኣፅዲቓ፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ፌደራሊዝም ክህልወና ዝገበረት ዓዲ እንተሊኣ ብዘይምግናን ካብ ኣህጉረ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ጥራሕ እያ።

ኣብቶም ዝሓለፉ 26 ናይ ብርሃን ዓመታት ቀስብቐስ አናተደመሩ ዝመፁን ዝተመዝገቡን ናይ ሰላም፣ ልምዓትን ዲኮምራስን ዓወታት ብዙሓት እዮም። ብዙሓት እዮም ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ህዳሰ ሃገርና እውን ዝለዓለ ትርጉም ኣለዎም። እዚ ከዓ ሃገርና ኣብዚ እዋን እዚ ካብተን ኣብ ዓለም ብፍጥነትን ብዘይተገመተ መንገድን ብኢኮኖሚያዊ ዓቕመን ዝሕምበባ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ክትኸውን ብምኽኣላ ኣብ ልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ኣግራሞት ፈጢሩ ኣሎ።

ብፍላይ ካብ 1993 ዓ/ም ናብዚ ብዘይምቁራፅ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትና በዓል ክልተ ኣሃዝ ኮይኑ ክቕፅል ብምኽኣሉ ጉዕዞ ህዳሰና እናዓሞቐ ናብ ማእኸላይ ብርኪ ዕቤት ንምስላፍ እንገብሮ ፃዕሪ አናተቐላጠፈ ክኸይድ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። በዚ ምኽንያት እቲ ዘይካኣል ዝመስል ዝነበረ፣ ኣይኮነን ክትፍፅሞ ክትሓስቦ እውን ኣፀጊሙ ዝፀንሐ ድሑር ናይ ኣይካኣልን ኣረኣእያ ተሰይሩ። በዚ ድማ ዜጋታት ሰሪሖም ዝልወጥሉ ሓዱሽን ሱር ቦቆስን ናይ ስራሕ መንፈስ ተፈጢሩ። ካብዚ ሓሊፉ ሰሪሑ ዝተለወጠ ዝሽለመሉን ኣፍልጦ ዝረኽበሉን ዝደኸመ ዝድገፈሉን ዝተባበዐሉን ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ በብቑሩብ ኣብ ኣተሓሳስባ ዜጋታት እናተሃነፀ መፅዩ። ብሓፈሻ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብዝሓ ብማሕረስ ዝመሓደር ህዝብና ጐሊሁ ዝረአ ቁጠባዊ ዕቤት ክመፅእ ገይርዎ እዩ።

ብድምር ከም ሃገር ኣምፂናዮ ዘለና ለውጥን ዓወትን ሃገራዊ መልክዕ ዘለዎ እንተኾነ እውን ብፍላይ እቲ ኣብ ሕርሻ ኣምፂናዮ ዘለና ስግግር ግና ኣብ ታሪኽ እዛ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓወት ከምዝኾነ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ዘረጋግፅ። ስለዝኾነ በዓል ክልተ ኣሃዝ ኢኮኖሚያዊ ዓወት ኣምፂና እንትንብል ነቲ ልዕል ክብል ዝገለፅናዮ ናይ ሕርሻ ስገግር መሰረት ገይርና ኢና። በዚ ኣቢልና ኣብ ከተማታት ህዝብና ኣብ ድኣንት ክውደብ እናገበርና፣ ኣብ ሕርሻ ድርቂ ዝፃወር መሰረታዊ ስግግር ክመፅእ ብዝገበርናዮ ፃዕሪ ዓወታት 20 ጉምበት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክዓምቕ ገይርናዮ ኢና።

      

ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣብዚ ውሽጢ 26 ዓመታት ዝመፀ ለውጢ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ከምቲ ፈተውትና ጥራሕ እንተይኮነስ ፀላእትና ዝምስክርዎ ዘመዝገብናዮም ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ዓወታት ሰፋሕቲ እዮም። ካብ ስፍሓቶምን ዕምቆቶምን ብዝነቅል እውን ካልኦት ኣፍሪካውያን ኣሕዋትና ንስራሕናን ውፅኢትናን ዝዕቅንዎ ብዝለዓለ ኣድናቆት እዮም። እዚ ድማ ኣብ ገጠር ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከተማ፣ ኣብ መሰረተ ልምዓት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዙሪያ መለሽ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ መፅዩ ዘሎ ውዕይ ናይ ለውጥን ሕውየትን መንፈስ መበገሲኡን ውፅኢቱን ብ20 ጉምበት ኣቢሉ ዝመፀ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ እዩ።

ልምዓታዊ ኣተሓሳስባና ናይ መስመርናን ዕላማናን ውፅኢት እዩ። እቲ ካብ ኣተሓሳስባና ፈልፊሉን ናብ ተግባር ተቐይሩን ዝርአ ሰፊሕ ዝኾነ ህንፀት መሰረተ ልምዓት እንተኮነ እውን ናቱ ውፅኢት እዩ። እቲ ኣብ መንጐ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርድዳእ ኣብ ምፍጣር ዝርከብ ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሰ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ብኣሽሓት ኪሎ ሜትሮ ዝግመት ህንፀት መንገዲ ባቡር፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝህነፁ ዘለው ፋብሪካታት ሽኮርን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ህንፀታት መንገዲ ኣስፋልትን እንተወሲድና ካብቶም ክሳብ ሕዚ ኣብዛ ሃገር ኣረጋጊፅናዮም ዘለና ብዙሓት ዓወታት ነቶም ውሑዳት ኣልዒልና ከም ኣብነት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ነቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ዓወታት ኣልዒልና እምበር ፀጋታት 20 ጉምበት ዘርዚርካ ዝውድኡ ኣይኮኑን። ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እዛ ሃገር ዝርአ መንገዲ ኣስፋልት፣ መንገዲ ባቡር፣ ዩኒቨርስታት፣ ኢንዳስትርያል ፓርክታት፣ ዓበይቲ ግድባት፣ ወዘተ ድሕሪ ዓወት 20 ግንቦት ዝመፀ ውፅአት ቃልስና መስዋእትናን እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ክንዕቅቦን ክንሕበነሉን ዝግባእ እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010