እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5196415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
3781
23778
5145598
100473
128136
5196415

Your IP: 54.80.189.255
2018-05-26 00:10

“እቲ ኣመራርሓ ድኽመቱ ንምሽፋን ኣብ ልዕሊ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክንጥልጠል ይደሊ”

here we go
selam new

ኣይተ ከበደ ጫኔ ኣባል ስራሕ ፈፃሚ ብኣዴንን ኢህወዴግን 

ልሳይ ፋል

ምስ ኣይተ ከበደ ጫኔ ኣባል ስራሕ ፈፃሚት ብኣዴንን ኢህወዴግን ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ፡፡ ኣብ ካልኣይ ክፋል እዚ ፅሑፍ ኢህወዴግ ብብርኪ ፈፃሚ ስራሕ ዘካየዶ መድረኽ ገምጋም ተሃድሶ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ትሕዝቶን ትርጉምን ብሰፊሑ ዳህሲስና ምቕራብና ዝዝከር እዩ፡፡ ኣብዚ ሕታም መቐፀልታ ናይቲ ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና፡፡

ወይን፡- ኣሓት ውድባት ኢህወዴግ ብዝኽተልኦ ፖለቲካዊ መስመር ኮነ ፖሊስን ስትራተጅን ወይ ድማ እዛ ሃገር ኣብ እትማሓደረሉ ስርዓት ፌደራል ኣፈላላይ የብለንን፣ ኢህወዴግ ከምዝብሎ እተን ብሄራዊ ውድባት ቅርፂ ምሕደራ ካብዝወከለኦ ወፃኢ ብኹሉ መዳይ ሓደ እየን። ብፍላይ ህወሓትን ብኣዴንን ከምኡ እውን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብሓባር ዝኸፍልዎ መስዋእቲ ድማ ኣሎ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ሞንጎ እቶም ውድባት ዘይምትእምማንን ኣፈላላይን ከመይ ክፍጠር ክኢሉ?

ኣይተ ከበደ፡- ከምቲ ዝተገለፀ ብኣዴንን ህወሓትን ብደም ዝተኣሳረ ሓድነት እዩ ዘለዎም። ካብ መጀመርትኡ ጀሚሩ ብኣዴን ገና ኢህዴን ኣብዝነበረሉ እዋን፣ ካብ ኢህኣፓ ተነፂሉ ውድብ ንምጥያሽ እንትንትቀሳቐስ ፅላል ኮይኑ ዘገልገሎ ህወሓት እዩ። ሽዑ ኢህኣፓ ገዚፍ ውድብ እዩ ነይሩ። ግን ድማ ዝፀረየ መስመር ኣይነበሮን። ብፍላይ ውሽጡ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ኣይነበሮን። ናይ ገጠር ናይ ቓልሲ ስልቲ ከም ኣማራፂ ዘይርኢ ውድብ እዩ ነይሩ ኢህኣፓ። በዚ ብውሽጣዊ ፀገማቱ ምኽንያት ድማ ፈራሪሱ ፍርቁ ንስርዓት ደርጊ እንትንምብርከኽ፣ ፍርቁ ድማ ናብ ወፃኢ ብመልክዕ ስደት እንትኸድ እቶም ውሑዳት ድማ ወፅዓ ክሳብ ዝሃለወ ቃልሲ ዘይቐሪ እዩ ኢሎም እንትቃለሱ ፅላል፣ ደጀንን ዋሕስን ኮይኑ ዘገልገሎም ህወሓት እዩ። ህወሓት ይብዛሕ ይውሓድ ዝሓሸ ብሄራዊ ቓልሲ ዘንቀሳቕሰ ውድብ ስለዝነበረ ፅላል ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ካብ ሽዑ እዋን ጀሚሩ ህወሓትን ኢህዴንን ኣብዙሪያ ሓደ ዕላማ ተኣኻኺቦም ንህዝቦም እናቃለሱ ናይ ሓባር ትልሚ እናተለሙ ተንቀሳቒሶም ብደም ዝተኣሰረ ርክቦም ሃኒፆም ዝወፁ ውድባት እዮም።

ንዓይ ናይ ብኣዴንን ህወሓትን ምትእስሳር በዚ ጥራሕ ዝግለፅ መሲሉ እውን ኣይረኣየንን። ብሓፈሻ ኣብ ታሪኽ ወያነ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝኸፈልዎ ዋጋ፣ ዘብርከትዎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ምኽንያቱ ኢህዴን ኮነ በቲ እዋን እቲ መቃለሲ ኣጋጣሚ ዘይነበሮም ህብረብሄራት፣ ካብ ኩሎም ብሄር ዝተውፃእፅኡ መናእሰይ እውን መድረኽ መቃለሲ ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ፡ ንኦህዴድ ምምስራት እውን፣ ንኢህዴን ምምስራት እውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ደኢህዴን እውን። ስለዚ ናይ ብኣዴንን ህወሓትን ሕውነት ሕዚ ዝተፈጠረ ኣይኮነን። ገና ብጒሓቱ ግልፂ ቅዋም ሒዞም ብኣዴን ውፅዕ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ንምቅላስ ቆሪፁ ዝተልዓለ ውድብ እዩ ነይሩ።

ምኽንያቱ ህዝቢ ኣምሓራ እውን እንተኾነ ካብ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ዝረኸቦ ጥቕሚ ኣይነበረን። ህዝቢ ኣምሓራ ኣብዝኾነ ይኹን እዋን ተጠቃሚ ኣይነበረን። ግን ብኻልኦት ብሄርን ብሄረሰባትን ዓይኒ እንትርአ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ጨቋኒ ገይሩ ዝርኢ ኣሎ። ከም ዓቀይታይ ተገይሩ ይቑፀር። ዓቀይቶትን ገዛእቲ ደርብታትን ውሑዳት ናይ ኣምሓራ ገዛእቲ ደርብታት እዮም ነይሮም። እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣምሓራ ግን ከምቲ ካሊእ ህዝቢ ብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ተወፃዒ ዝነበረ፣ ዘፍረዮ ፍርያት ብግዲ እናተመንጠለ ዝውሰደሉ ብሓፈሻ ኣብ ዙሪያ ድኽነት ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ነቲ ህዝቢ መድሕን ኮይኑ ኢህዴን እንትቃለስ፣ ብኣዴን በይኑ ኣይነበረን። ምስተጋደልቲ ህወሓት ሓቢሩ ኣብ ሓደ ድፋዕ እናወደቐ ዝተቓለሰ ውድብ እዩ። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ተጋደልቲ ህወሓት እንትመፁ ህዝቢ ኣምሓራ ደጊፍዎም እዩ። ሓቢሩ በሊዑ፣ ሰትዩ፣ “ኣጀኹም በርትዑ” ኢሉ ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ኮይኑ ኣቃሊሱ እዩ።

ኣነ ብጣዕሚ ኣብ ውሽጠይ ዝስመዐኒ ኣብ ጎቦ ጉና ከቢድ መስዋእቲ እንትኽፈል ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ወፂኣ ነይራ። ትግራይ ሚኢቲ ብሚኢቲ ነፃ ኣብ ዝወፀትሉ እዋን ተጋደልቲ ህወሓት “ነፃ ወፂና ኢና እሞ ልዕሊ እዚ ንሕና ደኺምና ኢና እቲ ካልእ ህዝቢ ድማ እቲ ቓልሲ የቐፅሎ። ንሕና ዓርስና ነፃ ክሳብ ዝወፃእና እቶም ተጋደልቲ ይኣኽለና” ዝብል ሕቶ ነይርዎም። ሕቶ ነይርዎም ጥራሕ ከይኮነ ካብ 20 ሽሕ ዘይንእሱ ተጋደልቲ ቀጥ ኢሎም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ነይሮም ሽዑ። ደርጊ ከይተደምሰሰ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ህወሓት ሓደ ዝገበሮ ነገር ነይሩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ከይወፀ ትግራይ ነፃ ክትወፅእ ኣይትኽእልን። ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ናብ ገዛ ዝመፁ ደቅኹም ተመሊስኩም መኺርኩም እንደገና ናብ ቓልሲ፣ ናብ ዓውደ ኵናት ለኣኸዎም “ዕሰልየ ዕሰልየ ንኣያኻ ምሰል” እናተብሃለ ክለዓዓል ድሕሪ ምኽኣሉ እቶም ተጋደልቲ ነናብ ኣሃዱኦም ተመሊሶም ንክቃለሱ ተገይሩ እዩ።

ሽዑ ህወሓት ፀቢብነት እንተዝህልዎ፣ ህወሓት ንሓድነትን ዲሞክራሲን ዘይተሓለለ ውድብ እንተዝኽውን ነይሩ ትግራይ ነፃ ወፂኣ እያ እሞ እቲ ቓልሲ ይኣክል ክብል ይኽእል ነይሩ። ግን ኣይበለን። ህወሓት ንደቁ ምዒዱ ነፃነት ኢትዮጵያ ከይተኸበረ፣ ነፃነት ኢትዮጵያ ከይተረጋገፀ ትግራይ ነፃ ክተወፅእ ኣይትኽእልን። ስለዝኾነ ምስ ካልኦት ብሄርን ብሄረሰባትን ኣሕዋትና ኮይና ክንቅፅል ኢና። ቀፅሉ እዩ ዝበሎም። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ክመስል ስለዘለዎ ብሄራዊ ተዋፅኦ ንምምጥጣን ተባሂሉ ህወሓት ዓብይ ስራሕ ሰሪሑ እዩ።

ብታሪኻዊ ኣጋጣሚ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት ዝነበሮ ህወሓት አዩ። ቀፂሉ ኢህዴን እዩ። ቀፂሉ ኦህዴድ፣ ቀፂሉ ኣዝዩ ንእሽተይ ድማ ናይ ደኢህዴን እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዙሕ ሰራዊት ዝነበሮ ውድብ ህወሓት ስለዝነበረ ብዘበርክትዎ ልክዕ፣ ብዝኸፈልዎ መስዋእቲ ልክዕ “ክጥቀም ኣለኒ” ኣይበለን። ወይም ድማ ዝተፈላለየ ጥቕሚ ይግበኣኒ እዩ ኢሉ ሕቶ ኣየልዓለን። ህወሓት ዝገበሮ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዋፅእኡ ዝተመጣጠነ ንክኸውን ተጋድልቲ ህወሓት ብኽብሪ ተነክዮም። ብር 1500 እናተውሃቦም ሓሪሶም ንክበልዑ ናብ ትግራይ ንክምለሱ እዩ ዝተገበረ።

ስለዚ ብመንፅር መሰል እቶም ተጋደልቲ እንተርኢናዮ ተቓሊሶም እዮም። ሃገር ነፃ ኣውፂኦም እዮም። ክርብሑ ነይርዎም። መሃያ ይግበኦም ነይሩ። ግን ድማ ድሕሪ ነዊሕ ዕጥቃዊ ቓልሲ ኪዱ እሞ ሓሪስኩም ብልዑ፣ ብሄራዊ ተዋፅኦ ንምምጥጣን ደቂ ካልኦት ብሄርን ብሄረሰባትን ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ክኣትው ስለዝግበኦም ውፁ እዮም ተባሂሎም። ሽዑ ድማ ወፂኦም እዮም። ብር 1500 መሳፈሪ መኪና እናተውሃቦም እዮም ዝኸዱ። እዚ ኹሉ ልፍዓት ለፊዖም ሃገር ሓራ ኣውፂኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሑት ናብራ ዝነብሩ ብርክት ዝብሉ ተጋደልቲ ኣለው። ስለዚ ህወሓት ካብ ዝኾነ ሓይሊ ብላዕሊ ንሓድነት ህዝብታት ብምፍቕቓድ ህዝብታት ዝተመስረተ ስርዓት ፌደራል ንክህሉ፣ ደቁ ዝገበረ ውድብን ህዝብን እዩ ንዓይ።

ስለዚ ህወሓት ብዝተፈለየ መንገዲ ብላዕሊ ክኸውን፣ ናይ ህዝቢ ትግራይ ልዕልነት ንክረጋገፅ ዝሰርሖ ዋላ ሓደ ስራሕ የለን። ይኹን እምበር ኣብ እዋን ስርዓ ደርጊ እውን ሸያጢ ዓዲ ይበሃል ነይሩ። ኣብዚ ስርዓት እዚ እውን ፀላእትና ነዚ “ኝኝ” ኢሎም ዝቐፀልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን እንተኾነ ብኣፃፍሩ ጎቦታት እናፈሓረ ኣብ ዝነብረሉ ኩነታት እናሃለወ ግን ከም ህዝቢ ዝተፈለየ ጥቕሚ ከምዝረኸበ፣ ልዕልነት ህወሓት ኣብዛ ሃገር ከምዝተረጋገፀ ይስበኽ እዩ። ማሕበራዊ ሚድያ እውን ነዚ ተቐቢሉ የጋውሕ እዩ። እቲ ካልእ እውን ናይ ባዕሉ ኣረኣእያ ገይሩ ይወስድ። እንተኾነ እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን። ኩለን ክልላት ባዕለን ንባዕለን ዘመሓድራሉ፣ በጀት ቀመር ብዘለወን በዝሒ ዝከፋፈለሉ ስርዓት እዩ ዘሎ።

እዚ ኮይኑ እናሃለወ ንምንታይ እዩ ኣብ ህወሓትን ብኣዴንን ዘይምትእምማንን ኣፈላላይን ዝተፈጠረ እንተኢልና ግን ናይ ስራሕ ምትሕውዋስን ጉድለት ወያናይነት እናዓበየ ብምምፀኡን እዩ። ብትምክሕቲ ወይ ብካሊእ ምኽንያት ንህወሓት ብጥርጣረ ዓይኒ ንምርእኣይ ኣመራርሓን ኣባልን እናሰፍሐ ብምምፅኡ ምኽንያት ብጎቦ ዓይኒ ንምርኣይ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ኣመራርሓ ዘሎ ዝተዛበዐ ኣረኣእያ ናብቲ ህዝቢ እውን እናላሓኸ ኣብቲ ክልል ንዓመታት ኣብ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ብዓይኒ ጥርጣረ ንክረኣዩ ወይ ድማ ንብረቶም ንኽዝረፉ፣ ንክባራዕ ወይ ድማ ጠቕሊሎም ንኽወፁ ዝተገበረሉ ኣጋጣምታት ኣሎ።

ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንዓይ ኣብ ታሪኽ ብኣዴን፣ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኣምሓራ ፀሊም ነጥቢ እዩ። ህወሓትን ብኣዴንን፣ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብደም፣ ብባህልን ሓድነትን ዝተወሃሃደን ዝተኣሳሰረን ህዝቢ ኮይኑ እናሃለወ ግን ድማ ንክልቲኡ ህዝቢ ዘረሓሕቕ ስራሕ ምስራሕ ንዓይ ናይ ታሪኽ ፀሊም ነጥቢ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ቀልጢፍና ክንወፅእ ኣለና ኢለ ይሓስብ። ሎሚ እውን ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ ሰብ እናተኣለሸ ንብረቱ ዝዝረፈሉ፣ ገዝኡ ዝባርዐሉ ኩነታት ውፅኢት ኣተሓሳስባ ወያናይ ዴሞክራሲ ከይኮነ ውፅኢት ዘርኣውን ትምክሕታውን ኣተሓሳስባ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ስለዚ በዚ መዳይ ነቶም ህዝብታት ክናቖሩ ዝሰርሑ ዘለዉ ሓይልታት ጥንኩር ቃልሲ የድሊ እዩ ይብል።

ናብ ድሕሪት ተመሊስና ምርኣይ ዘድሊ እንተኾይኑ መንቀሊ ናይ ክልቲኦም ውድባት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ነይሮም። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ እንትፍጠር ክልቲኦም ውድባት ፀገሞም ቀልጢፎም ኣብ ምፍታሕ ዝርአ ሽግር ነይሩ። በዚ መዳይ ዝለዓል ሓዲኡ ጉዳይ ግጮ እዩ። ጉዳይ ግጮ ንዓይ ጉዳይ 20 ሽሕ ሄክታር መሬት እዩ። 20 ሽሕ ሄክታር ናብ ትግራይ እንተኸደ፣ ናብ ኣምሓራ እንተመፀ ንህወሓትን ብኣዴንን ዘፃለኦም ክኸውን የብሉን። 20 ሽሕ ሄክታር መሬት ሓደ በዓል ሃፍቲ ብመልክዕ ኢንቨስትመንት ዝወስዶ መሬት እዩ። ብደም ተኣሳሲሮም ነዊሕ ቃልሲ ውረድ ደይብ ሓሊፎም ዝመፁ ውድባት ብ20 ሽሕ ሄከታር መሬት ተባኢሶም እቶም ኣመራርሓ እውን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቅዋም ኣፈላላይ ሒዞም ዘቀሓሕር ስራሕ ክሰርሑ ነይሩዎም ኢለ ይኣምንን። ነቲ ህዝቢ ንክረሓሓቕ ዝገበርዎ እውን ውፅኢት ምብልሻው ኣረኣእየኦም እዩ። ወያናይ ዲሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ብዘይምሓዞም ዝተፈጠረ እዩ። መርኣይና ክልቲኦም ህዝብታት ብዘላቒ ዝጥቀምሉ ዘይኮነስ መርኣዪና ቁራስ መሬት ብምዃኑ እዩ።

ደርጊ እውን እኮ ቀደም ዝነበረ ጭርሕኡ “ኤርትራ እንተኸይዳ ክሳድና ከቑረፅ እዩ” ዝብል እዩ ነይሩ። ድልየት ደርጊ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ባዕሉ ንምምፃእ ኣይኮነን ቀንዲ ዕላምኡ። ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳዩ ኣይነበረን። መሬት ኤርትራ ናይ ባሕሪ በርና ንምንታይ ይኸይድ እዩ እቲ ጉዳይ። ሽዑ ንሕና ጭርሖና ናይ ግዝኣት ሓድነት ከይኮነ ናይ ህዝብታት ሓድነት እዩ ዝነበረ። ሓድነት ህዝብታት እንተኾይኑ ናብ ግጮ እንትንመፅእ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እንተኾይኑ ዘተሓሳስበና ንምንታይ መሬት ንርኢ? መሬት ናይ ገዛእቲ ኣተሓሳስባ እንተኾይኑ ንምንታይ ኣብ ልዕሊ መሬት ትኹረት ገይርና? ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ድማ ህዝብታት እዩ ዝርኢ። ህዝብታት ብሓባር ይነብሩ፣ ኣብኡ ኣብቲ ልዕሊ 20 ሽሕ ሄክታር ዝነብር ሓረስታይ ክሳብ ዘይተፈናቐለ ካብቲ መሬት ተልዓል ክሳብ ዘይተብሃለ ምንም ዝመፅእ ነገር የለን። እቲ ምምሕዳር እንተደልዩ ናብ ትግራይ ክኸውን ይኽእል፤ እንተደልዩ ድማ ናብ ኣምሓራ ክኸውን ይኽእል። ምንም ሓጥያት የብሉን። እቲ ቀንዲ ጉዳይ እቲ ህዝቢ ሰናይ ምምሕዳር ምርካቡ እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ንሕና ግና ከም ኣመራርሓ ተኸፋፊልና ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ኮይኑ ካብ 20 ዓመታት ዘይንእስ ጊዜ ክጓተት ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እቲ ኣመራርሓ ትኹረት ክህበሉ ነይርዎ።

እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ኣመራርሓ ነቲ ጉዳይ ብቕልጡፍ ክፈትሖ ነይርዎ። ንምፍታሕ እንትንፍትን እውን ብመሬት ምስሕሓብ ምኽንያት እዚ ናብዚ፣ እዚኣ ድማ ናብቲ እናበለ ነዊሕ ጊዜ ክጓትቶ ፀኒሑ እዩ። እዚ ውጥጥ ኣብ መንጎ ብኣዴንን ህወሓትን ዝበለፀ ንክሰፍሕ ገይርዎ እዩ። እዚ ሓደ እዩ። እቲ ካልኣይ ምስ ወልቃይት ተታሓሒዞም ዝለዓሉ ጉዳያት እዮም። ሕቶ እንተሃልዩ ሕገ- መንግስታዊ ሕቶኡ ኣቕሪቡ ክምለሰሉ ይኽእል እዩ። ሕቶ እንተዘይሃልዩ ብኡኡ ዘብቅዕ እዩ። ግን ንኻልኦት ሓይልታት ትምክሕትን ፀረ ሰላም ሓይልታትን መደያይቦ ገመድ ኮይኑ ንከገልግሎም በሪ ከፊትና ኢና። ንሕና በገዛ ኢድና ኢና በሪ ዝኸፈትና። እዚ ብደንቢ ክርአ ክኽእል ኣለዎ።

እቲ ካሊእ ፀገም ዝፈጥር ህወሓት ወይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንክፅላእ ዝገብሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣለው። ፅግዕተኛ ሓይልታት ኣለው። ነዚኦም ህወሓት ክቃለሶም ነይርዎ። ኩላህና ክንቃለሶም ነይሩና። ብኣይ እምነት ደርጊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንተወለድቲ ትግራይ ሰለልቲ ወያነ እዮም፣ ወያነ ዘዋፈሮም እዮም እናበለ ዘጨፍጭፎም ዝነበረ ሰላሊ ተወላዲ ትግራይ ነይሩ እዩ። ልክዕ ሽዑ ከምዝነበረ ሎሚ እውን እዚ ስርዓት ናተይ እዩ እናበለ ዘፈራርሕ፣ እዚ ስርዓት ናተይ እዩ እናበለ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ዝእምርር ፅግዕተኛ ተወላዲ ትግራይ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ፅግዕተኛ ኣሎ። ነቲ ፅግዕተኛ ሓይሊ ክንቃለሶ እዩ ዘለና። እዚ ሓይሊ እዩ ህወሓት ንክፅላእ፣ ህዝቢ ትግራይ ንክፅላእ ዝገብር ዘሎ። ሓፂን የምፅእ ኣየር ብኣየር ይሸይጥ፣ ሕርሻ ከልምዕ እየ ኢሉ መሬት ይወስድ፣ እቲ ሕርሻ ከየልመዐ ናብ ህንፀት ሪልስቴት ይኣቱ። ግብሪ ክኸፍል እናተገበኦ ኣጭበርቢሩ ይኸይድ። ካብ ባንኪ ልቓሕ ይወስድ ከይሰርሐ የጠፋፍእ። እንትሕተት ብትግራዋይነቱ የፈራርሕ። ስለዚ እቲ ካልእ ብሄር ኣብዚ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝሪእን ዝሓስብን? ንምግማቱ ኣየፀግምን ናይ ብሓቂ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ድሕሪኡ ከምዘሎ ይሓስብ። እቲ ስርዓት ድማ ናቶም እዩ። ስለዚ እንተተዛሪብናዮም ፅባሕ ከእስሩና ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብምስጋእ ይፈርሖም። ከምዚ ዓይነት ኣረኣእያ ኣሎ።

እዚ ኣረኣእያ ክቕየር ኣለዎ። ኣብዚ ዘሎ ፅግዕተኛ ትግራዋይ ኮነ ፅዕግተኛ ኣምሓራይ፣ ፅግዕተኛ ጉራጌ ይኹን ፅግዕተኛ ስልጤ - - - ኩሎም ፅግዕተኛታት እዮም። በቲ ስርዓት፣ በቲ ልምዓታዊ መንገዲ ከይዱ ክሳብ ዘይሰርሐ፣ ብመንገዲ ፅግዕተኛ ክሳብ ዝተጉዓዘ ዘይሩ ዘይሩ እቲ ፅግዕተኛ ህልውና መስመር ወያናይ ዲሞክራሲና ዝፈታተን እዩ። ስለዝኾነ ልዕሊ ኹሉ ሕድሕድ ውድብ ናይ ባዕሉ ፅግዕተኛ ሓይሊ ክቃለስ ኣለዎ። ቀፂሉ ናይቲ ካሊእ ፅግዕተኛ ሓይሊ ብሓባር ከቃለስ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ህወሓት ይኹን ብኣዴን ዝደኸመሉ ሓዲኡ መልክዕ ነቶም ፅግዕተኛ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ዝቃለሱ ወሲኾም ንናይ ባዕሎም ብሄር ሓቚፎም ምሓዞም እዩ። እዚ ህወሓት እውን ባዕሉ ብዝርዝር ዝግምግሞ ድሕሪ ሕዚ ክንቃለሶ ኣለና ኢልና ዝረኣናዮ ጉዳይ እዩ።

ስለዚ እዚ ኣረኣእያ ብትኽክል እንተተስተኻኺሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈለየ ጥቕሚ ከምዘይረኸበ፣ ህወሓት እውን ልዕልነት ኣብ ውሽጢ እዛ ሃገር ዘይሃነፀ ምዃኑ ብጋህዲ ዝርኣየሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። በዚ ቅኒት እዩ ክርአ ዘለዎ። ኣብ መንጎ ህወሓትን ብኣዴንን ዝነበረ ምርሕሓቕ ሎሚ ለውጢ ምጅማርና፣ ብከይዲ ተሃድሶ ብምሕላፍና ምኽንያት ጉዳይ ግጮ ብቐሊሉ ተፈቲሑ እዩ። ካሊእ እውን እንተኾነ ዋላ ሓደ ዘፃልአና ነገር ክህሉ ኣይኽእልን። ስለዚ እንተወሓደ ኣብ ልዕሊ ሓድነትና ዝተፈጠረ ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን እናተፍሓቐ ናብ ሓደ እንመፀሉ መንገዲ ስለዝፈጠርና ሕዚ ብርግፀኝነት ኣብ መንጎ ህወሓትን ብኣዴንን ዝነበረ ሓድነት ናብቲ ቀደም ዝነበረሉ ጥንኩር ሓድነት ተመሊሱ ሓድነትና ሓሊና ክንከይድ ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010