እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190713
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1497
3787
18076
5145598
94771
128136
5190713

Your IP: 54.224.151.24
2018-05-24 09:41

“… ዝብኢ ዓደይ ይብለዓኒ” ክሱር ፖለቲካ ፅግዕተኛታት!

here we go
selam new

ኣብዚ ዘለናሉ እዋን ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዝርከቡ ፅግዕተኛታት ንትምክሕትን ፀበብነትን ከም መሳርሒ ተጠቒሞም፣ ዘለዎም ዓቕሚ ፀንቂቖም  ኣንፃር ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ይረባረቡ ኣለዉ። ዝረባረብሉ ዘለዉ ሜላ ደማ ህዝቢ ምድንጋር እዩ።  እዞም ኣብ ደምበ ፀቢብነትን ትምክሕትን ዝተሓብኡ በለፀኛታት ብድሕሪት ኮይኖም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ስርዓቱ ኮይኑ ንዝሓቶም ሕቶታት መልክዖም ብምቕያር ተደመርቲ ስምዒታት እናፈጠሩ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከንህርዎ ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን። ኣብዚ ቀረባ እዋን ውሑዳት ዘይበሃሉ ሰባት ዝህብዎም ሓሳባት፣ ዝሓትዎም ሕቶታትን ዘቐምጥዎም መፍትሕታትን ንብሄሮም መሰረት እናገበሩ ምዃኖም ናይዚ ፅልዋ ሓደ መርኣዪ እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገዲዱ ይርአ። እዚ ግና ንብሄርካ ምቑርቋር ኣይኮነን። የግዳስ ወይ ባዕልኻ ፅግዕተኛ ብምዃንካ መሕብኢ እትጥቀመሉ ወይ እንተይተረደአካ መሳርሒ ፅግዕተኛታት ኮይንካ ብሄርካን ሃገርካን እትጎድኣሉ ኣካይዳ እዩ።

ብተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ ወርሒ ሰነ 1993 ዓ/ም ዝተፅሓፈ ሰነድ ንባህርያት ትምክሕትን ፀቢብነትን ኣነፂሩ እዩ ዝትንትኖም። መለስ “ትምክሕትን ፀቢብነትን ካብ ሱር መሰረቶም ይቦቀሱ” ብዝብል ርእሲ ኣብ ዝተንተነሉ ፅሑፍ፣ ምስ ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና ኣዛሚዱ ነቲ ሓደጋ ገሊፁዎ እዩ። ተግባር ትምክሕቲ ዝተፈላለዩ ባህሪያት ዘለዉዎ ኮይኑ ብቐንዱ ናይ ባዕሉ ብሄር ልዕልና ክረክብ ገይሩ ድልየት ፅግዕተኛ ገዛኢ መደብ ብላዕለዋይነት ምፍፃም ምዃኑ እዩ ዝገልፆ። ንኻልኦት ብዓይኒ ፅልኣትን ንዕቐትን እናረኣየ ንባዕሉን ነቲ “ይውክሎ” እየ ዝብሎ ብሄርን ዝበለፀ ላዕለዋይ ገይሩ ናይ ምምልኻት ሕማም መግለፂ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ከም ዝኾነ  እዩ ዘቐምጥ።

ፀቢብነት ድማ ካብ ትምክሕቲ ብዝገደደ መልክዑ ከከም ነባራዊ ኩነታት ከባቢኡ ብብዙሕ መልክዑ ክግለፅ ዝኽእልን ሓደ ዓይነት መግለፂ ንክትህቦ ዘፀግምን ኣተሓሳስባ ኮይኑ ምንጪ ፀቢብነት ብሄራዊ ጭቆናን መድልዎን ስለዝኾነ ኣብ ብሄራዊ ጭቆናን መድልዎን ዝነበረ ህዝቢ ነቶም ምእንተ ረብሐኦም ናብ ፀቢብነት ክጥሕልዎ ዘለዓዕሉ በለፀኛታት ክደናገረሎም ዝኽእል ከምዝኾነ እዩ ዝተተንተነ።

‘ብሄር’ ደምበ ፅግዕተኛታት

ፅግዕተኛታት ሓለይቲ መሲሎም ብዝነዝሕዎ ወረ ብኣኣቶም ዘይጥቀም እኳ ደኣስ ዝጉዳእ ክፋል ሕብረተሰብ፣ ንኣተሓሳስባ ፀቢብነትን ትምክሕትን ክስከም ይኽእል። እዞም ሓደገኛታት ዝኾኑ ኣተሓሳስባታት ፀቢብነትን ትምክሕትን ዘርኢ (ዓሌት) መሰረት ገይሮም ዝተኣኻኸቡ ስለዝኾኑ “ምብላዕ ንምብልዑ ዝብኢ ዓደይ ይብለዐኒ” ዝብል ዕሙት ኣረኣእያ እንተይተረፈ ተግባራዊ ይገብርዎ። “ኣራዊት ዓደይ ይብለዐኒ” ዝብል ነገር እንተተኻኢሉ ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ክኸውን፣ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ኣብ  ቀሊል ዘይብሃል ሕብረተሰብ ዝተወሰነ ቦታ ረኺቡ ዕድመ በለፀኛታት ከናውሕ ዝስርሐሉ ዘሎ ውዲት እዩ። እዚ ካብ ትምክሕትን ፀቢብነትን ዝመንጨወ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ንሕብረ ብሄራውነትና ዝዘርግን ሃገር ናብ ምብታን ብርኪ ዘብፅሕን መንገዲ ጥፍኣት እዩ።

ንህዝቢ ኣታሊሉ መሕብኢ ብምርካብ ተመሊሱ ንህዝቢ ዝጎድእ ፅግዕተኛ ኣተሓሳስባ ኣብ ዝሓለፉ ስርዓታት ኣብ ልዕሊ እቲ ዘታለሎን ካሊእን ህዝቢ ዘብፀሖ ማህሰይቲ ዝለዓለ እዩ። ህዝብታት ብምሒር ወፅዓን ግፍዕን ተሳቕዮም ኣንፃር ስርዓታት ብረት እንተቕንዑ እቲ ምኽንያት ብትምክሕቲ ዝሰኸሩ ፅግዕተኛ ገዛእቲ ደርቢታት ምውጋድ እዩ ነይሩ። ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመት እውን እንተኾነ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ብህዝብታት ተወኒኑ እቲ ወያናይ ሓይሊ ኣብ ዝደልደለ ኩነታት ስለ ዝነበረ በብእዋኑ እናመከቶም ልዕልና ወያናይ መስመር እናረጋገፀ ስለ ዝኸደ እምበር ትምክሕትን ፀቢብነትን ንስርዓት ፌደራሊዝምን ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመርናን ክሕንክሩ ካብ ምፅዓር ዓዲ ኣይወዓሉን። ዝከኣሎም ፃዕሪ እናካየዱ መፂኦም እዮም። መልክዖም ዋላ ይፈላለ ኣብ 1933 ዓ.ምን ኣብ 1997 ዓ.ምን ኣንፃር መስመርና ተፈጢሮም ዝነበሩ ሓልክታት ናይዚ ኣብነት እዮም። ይኹን እምበር ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመርና ነፂሩ ብምውፅኡን ኣብ ህዝቢ ብምስራፁን ባዓል ዋንኡ ህዝቢ ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ተሰጋጊሩ ተኣምራዊ ምዕባለታት ተረጋጊፁ እዩ።

እቲ ፅግዕተኛ ኣተሓሳስባ ዋላ ባይታ እንተተኸልአ ውሽጢ ውሽጢ ውዲታት ምፍሓሱ ግና ኣይተረፎን። ፅግዕተኛ ሓይሊ ኩሉ ግዘ ረብሕኡ ስለዝርኢ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣንፃር ሃገርና ምስ ዝለዓሉ ሓይልታት እንተይተረፈ ይስለፍ እዩ። ናይ “ብድሕረይ ዳንዴል ኣይብቆል” ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ንድሕሪት ክብል ኣይኽእልን። 

እዚ ኣዐርዩ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ንምውሳድ ከም ቀንዲ መሳርሒ ሒዘምዎ ዘለዉ ከምቲ ልዕል ክብል  ዝተገለፀ ብሄር ንብሄር ዘገራጩ ኣካይዳ ምጥቃም እዩ። ነዚ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርእይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዝርአ ዘሎ ብልጭታ ሓደጋ ስርዓትና እምበኣር ንዜጋታት ብጭቡጥ ፖለቲካዊ ኣረኣእየኦም ወይ ድማ  ዝሕዝዎ ኣተሓሳስባ ይጠቅም ድዩ ይጐድእ ዝብል መሰረታዊ መለክዒ መሰረት ብምግባር ዘይኮነስ ብብሄር ብምምዳብ ዝግበር ዘሎ መዕነዊ ኣካይዳ እዩ። ተወላዲ ሓደ ብሄር ንተወላዲ ካሊእ ብሄር ብብሄሩ ፈታዊ ወይ ፀላኢ ኢልካ ምጥቃን ወይ ምጥርጣር ሓደገኛ ናይ ምብትታን ምልክት እዩ። ፅግዕተኛ ሓይልታት ንብሄር ከም ‘ደምበ’ መፈፀሚ ዕላማኦም ስለዝወስዱ፣ ሓደ ወኪል ፅግዕተኛ ብሄሩ ከም ዝተበደለን ከም ዘይተረበሐን እናገበረ ይቕስቅስ። እዚ ድማ ምስ ካሊእ ብሄር የተሓሕዞ። ናይቲ ካሊእ ብሄር ትምክሕተኛ ወይ ፀቢብ ድማ ንብሄሩ  ብልዕልና ካልኦት ከም ዝተዓብለለ ኣምሲሉ ኣብ ባይታ ዘየለ  ናብ ስምዒት ዘእቱ ሓሳብ የስርፀሉ። ምስዚ ጎድኒ ጎድኒ ድማ ፅልኣት ይሰብኽ። እዚ ሕዚ ብልጭ ብልጭ ዝብል ዘሎ ኩነታት ናብቲ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ክበፅሕ ዝኸኣለ እውን እቶም ብቓልስና ዝሰዓርናዮም ኣተሓሳስባታት ትምክሕትን ፀቢብነትን ዳግም ባይታ ንክረኽቡ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ውሽጢ ውሽጢ እናተሰርሐሎም ስለ ዝመፅአን  ብኣንፃሩ ብወገን መንግስትናን ውድብናን ኣንፃር እዞም ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን ብዝግባእ ስለ ዘይሰራሕናን እዩ።

ኢህወዴግ ንብሄራዊ ውድባቱ ሒዙ ሃገር ከቕንዕን ኣብዚ ተዋሒጥካ እትተርፈሉ ናይ ውድድር ዓለም ስዒራ እትወፅእ ኢትዮጵያ ክፈጥርን ላዕሊ ታሕቲ እንትብል እዞም ፅግዕተኛ ሓይልታት ውዲት ዘርኣውነትን እናፈተሉ መፂኦም እዮም። ብኣሸባርነት ዝተለለዩ ጉንበት ሸውዓተን ኦነግን ምስ ናይ ርሑቕን ቀረባን ፀላእትና ኮይኖም ዝከኣሎም ናይ ምፍራስ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት መሲሎም ዝንቀሳቐሱ ገለ ተቓወምቲ እውን ፀረ ስርዓትናን ሃገርናን ናይ ዝኾኑ ኣሸበርትን ፀላእትን ተለኣኣኽቲ ብምዃን ህዝቢ ዘቀራሕኑ ስምዒታት እናፈጠሩ ንሃገርና ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከጥሕልዋ ስኖም ለኺቶም ይረባረቡ ኣለዉ።

ሸቶ እዞም ኩሎም ውዲታት ህዝቢ ምግርጫውን ሃገር ምፍራስን ኮይኑ ነዚ “ክዐውተልና እዩ” ኢሎም ዝኽተልዎ ዘለዉ ብሄር ምስ ብሄር ናይ ምልታም ሜላ ኣጠናኺሮም ቀፂለሙሉ ኣለዉ። እዚ ኣብ ውሱናት ጥራሕ ዘይኮነስ ብብርኪ ኢትዮጵያ  ህዝብታት ብዓይኒ ጥርጣረ ንምርእኣይ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ቀንዲ ስልቶም እዩ። እቲ ፈላምን ብዝበለፀ ክኸስብሉ ዝተኣማመንሉን ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ሃገሩ ክላተም ምግባር እዩ። ንኣብነት ዓሚ ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝነበሩ ትግራዎት መጥቃዕቲ ክበፅሖም ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ንሕነ ምፍዳይ ከለዓዕልዎ ፃዕሪ ገይሮም። ህዝቢ ትግራይ ግና ዝጎድኦ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይኮነስ፣ እቶም ትማሊ ብቓልሱ ዝሰዓሮም ሓይልታት ትምክሕቲ ከም ዝኾኑ ኣይጠፍኦን። ስለዝኾነ ንበይኖም ነፂሉ ኮኒንዎም። ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኣምሓራ ብምዃን ድማ ተቓሊስዎምን መንነቶም ክቃልዑ ዘየቋርፅ ድጋፉ ሂቡን። ብመሰረት እዚ እቶም ትምክሕትኛታት ካብ ህዝቢ ተነፂሎም እዮም።

ይኹን ‘ምበር ትምክሕትን ፀቢብነትን ሓደ ውዲት እንትፈሸሎም ኢዶምን እግሮምን ኣጣሚሮም ስቕ ኣይብሉን። ካልእ መንገዲ ጥፍኣት እዮም ዝፍሕሱ። ንኣብነት፣ ኣብዚ ቀረባ ግዘ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጠረ ዕግርግርን ንዕኡ ስዒቡ ኣብ ገለ ወገናትና ዝበፅሐ ጉድኣትን ዝተፈለየ መበገሲ የብሉን። ብፀቢብነት ዝዓወረ ኦነግ ምስ ካልኦት ፅግዕተኛን ናይ ትምክሕቲ ሓይልታትን ተሓባቢሮም ዘሳወርዎ እዩ።  እቲ ምኽንያት ድማ ፅግዕተኛ ድልየታት ዘበገሶ እዩ። ፅግዕተኛታት ንፀቢብነት ከም መጥቀሚ ሒዞም ንውሱን ክፋል ሕብረተሰብ ብምግጋይ እቲ ዝተርኣየ ዕንወትን ሞትን ክስዕብ ገይሮም። እቲ ተግባር ብፍፁም ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል መቐፀልታ እቲ ቅድሚ ዓመታት ኦነግ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ዘብፀሖ ዝነበረ ብርሰት እዩ። ዕላማ እቲ ዕግርግርን ጥፍኣትን ከም ሃገር ሰላም ንምኽላእን እንድሕር ተሳኺዑ ህዝቢ ንህዝቢ ምግርጫውን እዩ ነይሩ። እዚ ብሄር ምስ ብሄር ምግርጫው ዝብል ስልቲ፣ ኮነ ኢሎም ምስ ትግራዎት ከተሓሕዝዎ እውን ብዙሕ ፅዒሮም እዮም። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተሞክሩኡ ስለ ዝተምሃረ እቲ ፀላእቲ ዝሓሰብዎ ውዲት ከንቱ ተሪፉ እዩ። ኣብ ሞንጎ ክልላት ኢትዮጵያ ሶማልያን ኦሮምያን ምስ ወሰን ተተሓሒዙ ኣጋጢሙ ዝነበረ ግርጭት እውን ፅግዕተኛታት ዝፈሓስዎ ከም ዝኾነ ብመንግስቲ ብዕሊ  ተገሊፁ እዩ። ስለዝኾነ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርኣዩ ዘለዉ ሓድነት ህዝብታት ዝሽርሽሩን ጉዕዞ ህዳሰና ዘዐንቅፉን ተግባራት፣ ፅግዕተኛታት ኣብ ደምበ ትምክሕትን ፀቢብነትን ተሓቢኦም ዝፍፅምዎም ዘለዉ ፀረ ጉዕዞ ልምዓትናን ሰላምናን፣ ፀረ ብዙሕነትናን ሓድነትናን ዘነፃፀሩ ፈተናታት እዮም።

ኣገባብ ቃልስና እንታይ ይኹን?

ፀቢብነት ኮነ ትምክሕቲ ኣንፃር ፅግዕተኛታት ብዝግበር ዘየናሕሲ ቃልሲ እዮም ክስዓሩ ዝኽእሉ። ከምቲ ልሙድ ኣንፃር ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ዝግበር ውዲት ህዝቢ ክፈልጦ ብምግባርን ብልሒ ዝተመልኦ ቃልሲ ብምክያድን ምስዓር ይከኣል። እዚ ኣንፃር ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ዝፈሓሱ ውዲታት ንምስዓር ቃልሲ ውሽጢ ውድብ ወሳኒ እዩ። ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ኣብ ፅግዕተኝነት ግልፂ ዝኾነ ኣረዳድኣ ክህልዎምን ፀቢብነት ወይ ትምክሕቲ ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ፀላእቲ ምዃኖም ፈሊጦም ዘየናሕሲ ቃልሲ ክገብሩሎምን ግድን ይኸውን።

ባህሪ ወያናይ ልምዓታዊ መስመር ብዝግባእ ምርዳእን ምትግባርን ነዚ ኹሉ መፍትሒ ይኸውን። ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ኣረኣእያ ንሰባት ብዘርኦም ወይ ብብሄሮም ሽም ኣየውፀአሎምን። ወዲ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘየግድስ ዝምዝኖ ብኣተሓሳስብኡ እዩ። ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘየግድስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ፀቢብነት ኩሎም ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ሓይልታት ይምክትዎ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ እውን ብሄሮም ብዘየግድስ ኩሎም ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዝወነኑ ሓይልታት ይቃለስዎ። እዚ ማለት ፀቢብነትን ትምክሕትን ንውሑዳት ፅግዕተኛታት እምበር ንዝኾነ ይኹን ህዝቢ ስለ ዘይውክሉ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ዝወገነ ኣካል ኩሉ ይቃለሶም ማለት እዩ። ኣባላትን ደገፍትን ኩሎም ብሄራዊ ውድባት ኢህወዴግ እውን በዚ መንገዲ ምቅላስ ትፅቢት ይግበረሎም። እዚ ማለት መራሕቲ፣ ኣባላትን  ደገፍትን ህወሓት እንቃለሰሉ መንገዲ እዚ እዩ።

ኣተሓሳስባ “… ዝብኢ ዓደይ ይብለዓኒ” ይመከት!

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓረና ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ትግራይ ናብ ስምዒት ንምእታውን ንህዝቢ ትግራይ ምስቲ ካልእ ህዝቢ ብምቅርሕሓን ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብን ዝዓለመ ምንባሩ ግልፂ እዩ። ብመሰረቱ “ዓረና” ካብቶም ብ1993 ዓ.ም ታሪካዊ ጥልመት ብምፍፃም ውድብ ራሕሪሖምኽ ዝወፅኡ ነባር መሪሕነት ዘጣየሽዎ ኣንፃር መስመር ህወሓትን ረብሓታት ህዝቢ ትግራይን ደው ዝበለ ውድብ እዩ። መሓዙት ቃልሲ ዓረና ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ድማ እቶም ፀቢብነትን ትምክሕትን ዝዝውሩ ፅግዕተኛታትን እቶም ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝሰዓሮም ፀላእቲ እዮም።

ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጠረ ዕግርግር፣ ካብቶም ትግራዎት ብፍሉይ ከም ዝተጠቕዑ ኣምሲሎም  ዘይኮነ ክልላዊ መልክዕ ከትሕዙ ዝፀዓሩ ሓይልታት ሓደ ዓረና እዩ። እቲ ዕግርግር ንህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝውክል ኦህዴድ ከም ዝፈፀሞ ወይ ስቕ ኢሉ ከምዝራኣዮ ኣምሲሉ ብኣባላቱ ኣቢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወረታት ነዚሑ። ምስዚ ተተሓሒዙ “ትግራዎት ኣብ ክልል ኦሮሞ ብዘርኦም እናተቐተሉ ህወሓት ሱቕ ኢላ ትርእይ ኣላ” ዝብል ንህወሓት ካብ ህዝቢ ንምንፃልን ነቲ ኩነታት ኣራሲኑ ናብ ረብሕኡ ንምቕያርን ዝክኣሎ ፃዕሪ ገይሩ። እኒ ጉንበት ሸውዓተን ኦነግን እውን ብድሕሪት ኮይኖም ብሚድያታት ድጋፍ ሂበሙዎ። ስለዝኾነ እቲ ፀዊዕዎ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላማኡ ነቲ ኩነታት ምስርሳር፣ ህዝብታት ብምግርጫው ክሱር ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብን ብኡ ኣቢሉ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመርናን ስርዓት ፌደራሊዝምናን ንምፍራስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ፅግዕተኛታት ምርብራብ ኢድካ ንምሕዋስን እዩ። 

እቲ ሰልፊ ኣቐዲሙ ክማላእ ዝግበኦ ቅድመ ኩነታት ብዘይምምልኡ ሕጋዊ ከምዘይኮነ ብእዋኑ ብዝምልከቶ መንግስታዊ መሓውር ተገሊፁ እኳ እንተነበረ ዓረና ነቲ መምርሒ ጥሒሱ ሰልፊ ከካይድ ፈቲኑ እዩ። ይኹን እምበር ደድሕሪኡ ዝሰዓበ ኣይነበረን። ብዘይካ ካብ 10 ዘይበልፁ መራሕቱ ካሊእ ሰብ ኣይተረኸበን። ንተግባር ዓረና ክርእዩ ዝኸበቡ ውሑዳት ሰባት ጥራሕ ነይሮም። ብመሰረቱ ዕላማ ዓረና ንህዝብና ኣይጠፍኦን። ህዝብና ካብ ተሞክሮኡ ብዙሕ ዝተምሃረ ስለ ዝኾነ፣ ዓረና ህዝቢ ንህዝቢ ከገራጩ ብምሕሳብ ዛዕባ ብዕራይ ወለደ ሒዙ ከም ዝተበገሰ ካብ ፈለማ ኣፀቢቑ ተረዲእዎ እዩ። ኣብቲ ፈለማታት ትግራዎት ብፍሉይ ዝተቐተሉ መሲልዎም “ዋላ ንዓረና ኣይንፍተዎ ፀገምና ክስማዕ ምግባሩ እንታይ ፀገም ኣለዎ” ዝብል ሓሳብ ብምሓዝ ሰልፊ ክካየድ ዝደለዩ ኣባላት ዓረና ዘይኮኑ መናእሰይ ነይሮም እዮም። ቀስ ብቐስ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ሓቂ ምስበርሀሎም ግና ነፂገሙዎ። ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ “ዝብኢ ዓደይ ይብለዐኒ” ብዝብል ንተግባር ዓረና ብዘይምድጋፉ ሕዚ እውን ካብቲ  ብልሑ፣ ካብቲ መስተውዓላይነቱ፣ ዘይንቕነቕ መትከላውነቱን ዓቕሉን ፈተኽ ከም ዘይበለ አመስኪሩ። ምስዝሰኸሩ ዘይሰክር፣ ምስዝነፈሰ ዘይነፍስ፣ ንነገራት ስኽን ኢሉ መበገሲኦምን መዕለቢኦምን ዝፈሊ ኣርሒቑ ዝእምት መስተውዓሊ ህዝብና ብሽም ሰላማዊ ሰልፊ ግርጭት ንምፍጣር ተሓሲቡ ዝነበረ ውዲት ዓረና ኣፍሺልዎ። እዚ እዩ ወያናይ ዴምክራሲያዊ ቃልሲ ማለት። እትድግፎን እትነፅጎን ናትካ ብምዃኑ ወይ ብዘይምዃኑ ዘይኮነስ “ዘልዓሎ አጀንዳን ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳን ልክዕ ድዩ ኣይኮነን?” ብዝብል ክኸውን ኣለዎ ዝብል መትከላዊ እምነት ምጭባጥ ብፍላይ ሓደሽቲ ወለዶ መናእሰያትና ክኽተልዎ ዝግባእ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ።

ናይ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ዝብኢ ተፈጥሮኡን ባህሪኡን ሓደ እዩ። ኣብቲ ሓደ ዘሎ ኣካቢ ክራይ ህዝቢ እዩ ዘብርስ፣ ዓዲ እዩ ዝሕምስ። ዓዲ እዩ ዘዕኑ። ኣብቲ ካሊእ ዘሎ እውን ከምኡ። ኣብቲ ሓደ ዘሎ ፀቢብ ሰባት ብበሄሮም እናተኣኻኸበ እዩ ኣብ ኣእሙሮኦም ምግላልን ፅልኣትን ዝፈጥረሎም፤ ሓድነት ህዝብታት ዝሽርሽር። ኣብቲ ካሊእ ዘሎ ትምክሕተኛ እውን ከምኡ። “ንስኻ ኢኻ ዝበለፅካ” ንዝብሎ ህዝቢ እዩ ምሕራድ ዝጅምር። ስለዝኾነ ቅድሚ ናብ ካሊእ ምምዕዳው ገዛኻ ምፅራይ የድሊ። ከም ውድብ ህወሓት ኣብዚ ነቕ ዘይብል መትከል ሒዙ እናተቓለሰ ዝመፀን ዝቃለስ ዘሎን ኮይኑ ኣባላትን ደገፍትን ህወሓት ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ዴሞክራሲያዊ መትከልን እምነትን ኣብ በብዘለናዮን ዝወፈርናዮን ኮይንና ዝያዳ ክነተግብሮን ክንቃለሰሉን ኣለና።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010